Course syllabus P15-0089-B - Chémia vody (FBP - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0089-B
Názov predmetu: Chémia vody
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prezenčná 2/1 (počet hodín prednášok týždenne/počet cvičení týždenne)
Prezenčná 26/13 (počet hodín prednášok za semester/počet cvičení za semester)
semestrálne práca 3 hodiny
individuálna práca 62 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potredné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z oblasti hodnotenia najdôležitejších ukazovateľov vôd, chemických vlastností prírodných, pitných, úžitkových a odpadových vôd. Absolvent predmetu dokáže identifikovať základné metódy ich analytického stanovenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky o štruktúre a vlastnostiach vody ako chemickej zlúčeniny. Rozpustnosť ako základná vlastnosť vody; vodné roztoky a ich zloženie. Vlastnosti anorganických a organických látok obsiahnutých vo vodách. Druhy vôd - prírodné, pitné, úžitkové a odpadové vody, ich charakteristika, chemizmus. Metódy analytického stanovenia vybraných ukazovateľov vo vodách. Legislatíva v SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Holobradý K. a kol.: Chémia vody, VES VŠP Nitra, 1991
Ilavský J. Chémia vody a hydrobiológia, STU Bratislava, 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

A
B
CDE
FX
34,8 %
21,7 %
24,6 %
10,1 %
8,8 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (prednášajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: