Course syllabus P15-0089-B - Chémia vody (FBP - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hydrosféra, hydrologický cyklus. Výskyt, zdroje, druhy a typy vôd. Voda ako chemická zlúčenina. Fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti vyplývajúce z jej štruktúry a chemického zloženia. Voda ako rozpúšťadlo. Rozpustnosť tuhých látok, kvapalín a plynov vo vode, pravé a koloidné disperzie vo vodách.
b.Cvičenie: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v laboratóriu. Vodné roztoky a ich význam. Vyjadrovanie koncentrácie, príprava, riedenie a zmiešavanie roztokov.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chemické zloženie vôd - anorganické látky I. Kovy prítomné vo vodách (vápnik, horčík, sodík, draslík, železo mangán, ťažké kovy) Zdroje, formy výskytu, chemizmus, účinok, potenciálna toxicita.
b.Cvičenie: Stanovenie chloridových aniónov Cl-

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chemické zloženie vôd - anorganické látky II. Nekovy, neelektrolyty, rádioaktívne látky vo vodách (uhlík, kyslík, síra, fosfor, dusík, halogény). Zdroje, formy výskytu, chemizmus, účinok, potenciálna toxicita.
b.Cvičenie: Stanovenie síranových aniónov

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chemické zloženie vôd - organické látky. Organický uhlík, tenzidy a detergenty, pesticídy, prchavé organické látky, ropa a ropné látky, polycyklické aromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly, fenoly, humínové látky. Zdroje, formy výskytu, chemizmus, účinok, potenciálna toxicita.
b.Cvičenie: Stanovenie celkovej a zjavnej acidity Čiastková písomná skúška

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Fyzikálne a biologické vlastnosti vôd. Teplota, tepelná rozťažnosť, hustota, konduktivita. Biochemické procesy prebiehajúce vo vodnom prostredí. Mikrobiálna transformácia uhlíka, dusíka, fosforu, síry, halogénov, organohalidov, kovov a ich zlúčenín. Biodegradácia organickej hmoty. Saprobiológia.
b.Cvičenie: Prírodné vody - druhy, fyzikálne a chemické vlastnosti. Zrážková, povrchová, podpovrchová, pôdna a podzemná voda. Samočiastiaca schopnosť povrchových vôd, kinetika samočistenia

6.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Stanovenie tvrdosti vody - chelatometria.

7.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Stanovenie ChSK

8.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Pitná a úžitková voda. Zdroje, druhy, fyzikálne a chemické vlastnosti. Požiadavky na kvalitu pitnej vody. STN.

9.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Stanovenie dusičnanových aniónov

10.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác, zápočet.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: