Sylabus předmětu P15-0097-B - Všeobecná chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základy chemického názvoslovia: Oxidy, peroxidy, hydroxidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny. Soli kyselín. Koordinačné zlúčeniny.
b.
Cvičenie: Organizačné pokyny. Chem. laboratórium a základné laboratórne zariadenie (materiály, typy chemických nádob a pomôcok, chemikálie a ich uchovávanie).

2.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Štruktúra atómu. Vývoj predstáv o atóme. Kvantovo-mechanický model atómu. Štruktúra atómového jadra. Prírodná rádioaktivita. Štruktúra atómového obalu. Periodická sústava prvkov. Chemická väzba (kovalentná, iónová, koordinačná, vodíková). Medzimolekulové sily.
b.
Cvičenie: Práca so sklom (rezanie skla, zarovnávanie a otavovanie, vyťahovanie kapilár, ohýbanie sklených rúrok, vyfufovanie, spájanie, vítanie a leptanie skla). Korkovrty.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základy chemickej termodynamiky. Termodynamická sústava a jej vlastnosti. Termodynamický dej, termodynamická rovnováha. Vnútorná energia sústavy a jej zmeny. Termodynamické zákony. Termochémia. Termochemické zákony.
b.
Cvičenie: Zásady správneho odmeriavania objemu kvapalín. Úloha: Porovnanie presnosti odmeriavania objemu kvapalín.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kinetika chemických reakcií. Rýchlosť chemických reakcií a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Koncentrácia, teplota, elektromagnetické žiarenie, katalyzátory. Chemická rovnováha. Vplyv reakčných podmienok na rovnováhu, princíp pohyblivej rovnováhy.
b.
Cvičenie: Váhy a váženie Úloha: Váženie na technických váhach. Porovnanie presnosti odvažovania na rýchlováhach a analyt. váhach.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Disperzné sústavy. Druhy, rozdelenie a charakteristika disperzných sústav. Pravé roztoky, vyjadrenie zložiek roztokov. Rozpúšťanie látok, rozpúšťadlá. Roztoky plynov v kvapalinách. Roztoky kvapalín v kvapalinách. Koligatívne vlastnosti roztokov.
b.Cvičenie: Precvičovanie chemického názvoslovia.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Roztoky elektrolytov. Elektrolytická disociácia elektrolytov. Sila elektrolytov. Teórie kyselín a zásad. Sila kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, iónový súčin vody. Reakcie v roztokoch elektrolytov (vylučovacie reakcie, súčin rozpustnosti látok, hydrolýza solí, tlmivé roztoky).
b.Cvičenie: Chemické výpočty. Výpočty zloženie zlúčenín. Výpočty z chem. vzorca. Výpočty z chem. rovníc.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Elektrochémia. Elektródové potenciály. Elektrochemický rad napätia kovov, galvanické články. Oxidačno-redukčné deje. Elektrolýza. Zákony elektrolýzy.
b.Cvičenie: I. čiastková písomná skúška Základné laboratórne operácie (zahrievanie, žíhanie, sušenie, chladenie, rozpúšťanie).

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Separácie a čistenie látok. Filtrácia, filtračný papier. Úloha: Separácia heterogénnych zmesí na ich zložky.

9.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Kryštalizácia. Úloha: Čistenie modrej skalice CuSO4. 5H2O rekryštalizáciou.

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Destilácia. Sublimácia. Extrakcia. Úloha: Príprava destilovanej vody.

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: II. čiastková písomná skúška. Úloha: Extrakčné oddeľovanie kvapalín vytrepávaním v oddeľ. lievikoch.

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Zostavovanie chemických rovníc (neutralizačné, zrážacie, redoxné reakcie). Úloha: Dôkazové reakcie vybraných katiónov a aniónov.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Odmerná analýza. Pracovná technika odmernej analýzy. Príprava odmerných roztokov. Inštalátory. Úloha: Alkalimetrické stanovenie obsahu HCl v skúmanej vzorke.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: