Sylabus predmetu P15-0088-B - Chémia vína (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0088-B
Názov predmetu: Chémia vína
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: vinárstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/1 (počet hodín prednášok
týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/13 (počet hodín prednášok za
semester /počet hodín cvičení za semester)

semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 59 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent dokáže analyzovať najdôležitejšie ukazovatele chemických vlastností hrozna, muštu a vína a porozumie metódam ich analytického stanovenia. Ďalej porozumie chemickým procesom, ktoré v mušte a víne prebiehajú počas ich spracovania, výroby a skladovania. Absolvent predmetu ovláda základné metódy analýzy muštu i vína a získané poznatky dokáže aplikovať v praxi, ako aj vo výskume.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky o chemickom zložení a premene jednotlivých zložiek hrozna, muštu a vína (voda, sacharidy, bielkoviny, karboxylové kyseliny, alkoholy, fenolové látky, vitamíny, minerálne látky, dusíkaté látky, lipidy). Základné výpočty používané vo vinárstve pri úprave muštu a výrobe vína. Chemické a inštrumentálne metódy stanovenia jednotlivých látok nachádzajúcich sa v hrozne, mušte a víne.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bajčan, D. – Hegedűs, O. – Vollmannová, A. Analytická chémia. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014, 80 s. (v tlači)
Higson, S.P.J. Analytical chemistry. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, 454 p.
Jackson: Wine Science - Principles and applications. 3rd edition, Elsevier, San Diego 2008
Minárik, Navara: Chémia a mikrobiológia vína. Príroda, Bratislava 1986
Moreno-Arribas, M.V. - Polo, M.C. Wine chemistry and biochemistry. 1st ed. New York: Springer, 2009. 735 p.
Ribéreau-Gayon, P. - Glories, Y. - Maujean, A. - Dubourdier, D. Handbook of enology, Volume 2, The chemistry of wine stabilization and treatments. 2nd ed. Chichester: John Wiley and Sons, Ltd., 2006. 441 p.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

A
B
C
D
EFX
5,9 %
11,8 %
17,6 %
11,8 %
35,3 %
17,6 %
Vyučujúci :
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: