Sylabus předmětu P15-0096-B - Seminár z organickej chémie (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0096-B
Názov predmetu:
Seminár z organickej chémie
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
vinárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prezenčná 0,77/1,23 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 10/16 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
Individuálna práca 32 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu seminára budú 3 písomné testy po 10 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné aspoň z dvoch testov získať minimálne po 5 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom chemického názvoslovia a chemických rovníc, získané poznatky dokáže aplikovať pri tvorbe názvov a vzorcov organických zlúčenín a zápisoch chemických reakcií rovnicami. Získané vedomosti dokáže aplikovať v nadväzujúcom predmete Organická chémia a Chémia potravín.
 
Stručná osnova predmetu:
Repetitórium základných vedomosti z organickej chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie. Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu organickej chémie na SPU.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁČEK, Š. -- TOMÁŠ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- LAZOR, P. -- TÓTH, T. Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. 2. vyd. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 322 s. ISBN 80-8069-420-6.

Odporúčaná:
FIKR, J. - KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 3. vydání. Olomouc : Rubico, 2013, 243 s. ISBN 978-80-7346-088-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 809

Z
FX
99,0 %
1,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: