Sylabus předmětu P15-0096-B - Seminár z organickej chémie (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Prednáška: Základné názvoslovie uhľovodíkov: acyklické, alicyklické a aromatické uhľovodíky (dotácia 1/1)
 
a.
Seminár: Úvod do predmetu. Precvičovanie názvoslovia uhľovodíkov

2.
Prednáška: Deriváty uhľovodíkov (dotácia 1/1)
 
a.
Seminár: Precvičovanie názvoslovia organických zlúčenín halogénov a zlúčenín kyslíka (hydroxyzlúčeniny a ich deriváty, étery; oxozlúčeniny a ich deriváty)

3.
Prednáška: Karboxylové kyseliny a substitučné deriváty karboxylových kyselín. (dotácia 1/1)
 
a.
Seminár: 1.písomný test – názvoslovie uhľovodíkov a ich derivátov (zlúčenín halogénov a zlúčenín kyslíka ) (10b).
Precvičovanie názvoslovia karboxylových kyselín a ich substitučných derivátov.

4.
Prednáška: Funkčné deriváty karboxylových kyselín. Zápis základných druhov organických reakcií rovnicami. (dotácia 1/1)
 
a.
Seminár: 2.písomný test – názvoslovie karboxylových kyselín a substitučných derivátov karboxylových kyselín. (10 b).
Precvičovanie názvoslovia funkčných derivátov karboxylových kyselín a zápisov základných druhov organických reakcií rovnicami.

5.
Prednáška: Deriváty kyseliny uhličitej. Zlúčeniny dusíka a síry (dotácia 1/1)
 
a.
Seminár: 3.písomný test – názvoslovie funkčných derivátov karboxylových kyselín a zápis základných druhov organických reakcií rovnicami (10 b).
Precvičovanie názvoslovia derivátov kyseliny uhličitej, dusíkatých a sírnych zlúčenín.

6.(prednáška sa neuskutoční) (dotácia 0/1)
 
a.
Seminár: Písanie náhradných kontrolných testov.
Zápočet.

7.
Sylabus (Letný semester) - Externisti (blokoví študenti) (dotácia 0/0)
8.
Prednáška (3hod, poslucháreň A-03, 15.02.2019, 15,00-18,00hod): Základné názvoslovie uhľovodíkov: acyklické, alicyklické a aromatické uhľovodíky. Substitučné deriváty uhľovodíkov – systematické, skupinové, triviálne a semitriviálne názvoslovie:
– zlúčeniny halogénov;
– zlúčeniny kyslíka (hydroxyzlúčeniny a ich deriváty; étery, oxozlúčeniny a ich deriváty).
(dotácia 0/0)
9.
Prednáška (3hod, poslucháreň A-03, 16.02.2019, 10,00-13,00hod): Karboxylové kyseliny.
Funkčné deriváty a substitučné deriváty karboxylových kyselín.
Deriváty kyseliny uhličitej.
(dotácia 0/0)
10.
Prednáška (2 hod, poslucháreň A-03, 08.03.2019, 09,00-11,00hod): Zápis základných druhov organických reakcií rovnicami. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 05. 03. 2019.

Typ výstupu: