Course syllabus 921U701 - Prípadová štúdia (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: 921U701
Názov predmetu: Prípadová štúdia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 10
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom prípadovej štúdie "Leader Axis in Slovakia - strategies and institutions", je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti v oblasti hodnotenia prístupu LEADER. Prípadová štúdia sa sústredí na "Miestne akčné skupiny (MAS) - LAGs" (Local Action Groups), miestne rozvojové stratégie v rámci prístupu LEADER na Slovensku v úzkej nadväznosti na prístup v rámci EÚ.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú vedomosti z pratickej implementácie Osi 4 v SR - s ohľadom na prípravu, implementáciu, monitorovanie, hodnotenie miestnych rozvojových stratégií, zloženie a inštitucionálne štruktúry "miestnych akčných skupín", procesy prípravy, výberu a implementácie konkrétnych projektov v prostredí "miestnych akčných skupín". Cieľom prípadovej štúdie je tiež poskytnúť študentom schopnosti využitia metodológie hodnotenia aktivít "miestnych akčných skupín".
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
- Podklady pre cvičenia "Case Study" (Ing. jela Tvrdoňová, PhD.), zverejnené na www.fesrr.uniag.sk/en/node/105
-Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Norbert Floriš (skúšajúci)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Jela Tvrdoňová, CSc. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 31. 7. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 31. 07. 2019.

Type of output: