Sylabus predmetu U15-0051-I - Kohézna politika (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0051-I
Názov predmetu:
Kohézna politika
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 14 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 50 hodín
individuálna práca 66 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti spracujú a prezentujú seminárnu prácu na vybranú tému, za ktorú môžu získať maximálne 40 bodov. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 60 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Abslovent predmetu získa znalosti a orientuje sa v problematike štrukturálnych fondov EÚ v kontexte regionálnej a kohéznej politiky EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, charakteristika, princípy, koncepty, stručná história fungovania štrukturálnych fondov v rámci ES/EÚ, hodnotenie kohézie prostredníctvom vybraných ukazovateľov, systém implementácie kohéznej politiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Leonardi, R.: Cohesion Policy in the European Union, Palgrave Maxmilian, UK, 2005, ISBN 1-4039- 4955-7.
Schwarcz, P. a kol.: Programy európskej únie a ich financovanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. - 277 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-552-0596-0
Schwarcz P. Cohesion policy - Nitra: Slovak University of Agriculture, 2012. ISBN : 978-80-552-0935-7.
Schwarcz P., Takáč I., Kováčik, M.. Kohézna politika / -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 140 s. ISBN : 978-80-552-0750-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 512

A
B
C
D
EFX
11,5 %
13,3 %
22,7 %
20,5 %
31,6 %
0,4 %
Vyučujúci :
Ing. Marián Kováčik, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ivan Takáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: