Sylabus predmetu U15-0051-I - Kohézna politika (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Úvod do kohéznej politiky (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do kohéznej politiky
b.
Cvičenie: Zadanie seminárnej práce, vysvetlenie práce s databázami Eurostatu

2.
História kohéznej politiky (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: História kohéznej politiky, realizácia regionálnej politiky pred rokom 1989, vzťah regionálnej a poľnohospodárskej politiky
b.
Cvičenie: Samostatná práca na zadaní.

3.
História kohéznej politiky (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Realizácia regionálnej politiky v rámci programovacích období po roku 1989 (1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013), komparácia regionálnej a kohéznej politiky
b.
Cvičenie: Samostatná práca na zadaní, prezentácia priebežných výsledkov

4.
Analytický rámec kohéznej politiky (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Analytický rámec kohéznej politiky, koncepty kohézie, vysvetlenie kohézie, konvergencie a integrácie, kohézny model
b.
Cvičenie: Samostatná práca na zadaní, prezentácia priebežných výsledkov

5.Koncepčný rámec kohéznej politiky. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Koncepčný rámec kohéznej politiky, inštitucionálne zabezpečenie politiky, nástroje politiky
b.Cvičenie: Samostatná práca na zadaní, prezentácia priebežných výsledkov

6.
Sociálne disparity (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Sociálne disparity, koncepcia sociálnej kohézie a jej ukazovatele - sociálne disparity (nezamestnanosť, úroveň vzdelania, migrácia, segregácia, sociálna exklúzia a sociálny systém zabezpečenia)
b.
Cvičenie: Samostatná práca na zadaní, prezentácia seminárnych prác

7.
Ekonomické disparity (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ekonomické disparity, odvetvová štruktúre priemyslu, aktivity s vysokou a nízkou pridanou hodnotou, aspekty vedomostnej ekonomiky, špecializácia regiónov, koncentrácia ekonomických aktivít v európskom priestore, migrácia priemyslu
b.Cvičenie: Samostatná práca na zadaní, prezentácia seminárnych prác

8.
Usmernenia pre KP (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Usmernenia pre KP -- zlepšenie atraktivity členských štátov, regiónov a miest, podpora inovácie, podnikania a rast hospodárstva založeného na vedomostiach, vytváranie väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest

9.
Usmernenia pre KP (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Usmernenia pre KP -- zlepšenie atraktivity členských štátov, regiónov a miest, podpora inovácie, podnikania a rast hospodárstva založeného na vedomostiach, vytváranie väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest

10.
Správy o hospodárskej a sociálnej kohézii (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Správy o hospodárskej a sociálnej kohézii - hodnotenie sociálno-ekonomickej situácie, dosah a výsledky politík a činností členských štátov, ako aj inštitúcií a orgánov EÚ (napr. EIB). Návrhy politík a stratégií

11.
Správy o hospodárskej a sociálnej kohézii (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Správy o hospodárskej a sociálnej kohézii - hodnotenie sociálno-ekonomickej situácie, dosah a výsledky politík a činností členských štátov, ako aj inštitúcií a orgánov EÚ (napr. EIB). Návrhy politík a stratégií

12.
Lisabonská stratégia, Európa 2020 (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Ciele a vízie Lisabonskej stratégie a stratégie Európa 2020. Indikátory stratégií, strednodobé hodnotenie Lisabonskej stratégie, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

13.
Implementácia Kohéznej politiky v SR rokoch 2007-2013 (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Implementácia Kohéznej politiky v SR rokoch 2007 2013 -- operačné programy, alokácia finančných zdrojov, priebežné hodnotenie


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: