Course syllabus U15-0131-B - Environmentálna politika EÚ (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0131-B
Názov predmetu: Environmentálna politika EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester: environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 26 hodín prednášok. Okrem toho študenti sú povinní individuálne doštudovať ďalšie informácie k obsahu konkrétnych prednášok z odporúčanej literatúry. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 100 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu získa študent schopnosť orientovať sa v politických opatreniach Slovenskej republiky v kontexte politiky životného prostredia Európskej únie. Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať jednotlivé princípy fungovania politiky životného prostredia so zameraním na poľnohospodárstvo, opatrenia v oblasti klimatických zmien, ochrany ovzdušia a vôd a inštitucionálneho a legislatívneho rámca ochrany životného prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do environmentálnej politiky EÚ a jej história, princípy environmentálnej politiky, poľnohospodárstvo a environmentálna politika, programy na ochranu životného prostredia, ochrana životného prostredia počas Programového obdobia 2014 – 2020, environmentálna politika EÚ, environmentálna politika SR.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Artis, M., Nixson, F. 2001. The economics of the European Union. Oxford, 2001. ISBN: 0-19-877640-3
EEA, 2016. Environmental taxation and EU environmental policies. EEA, 2016. ISBN: 978-92-9213-755-7
Schwarcz, P. et al., 2016. European agricultural and environmental policy. Nitra, 2016. ISBN: 978-80-552-1576-1
Wallace, H., Pollack, M.A., Young, A.R. 2010. Policy-Making in the European Union. Oxford, 2010. ISBN: 978-0-19-954482-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
C
D
E
FX
10,3 %
24,1 %
20,7 %
6,9 %34,5 %3,5 %
Vyučujúci :
Ing. Marián Kováčik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Type of output: