Sylabus predmetu U15-0053-I - Politika EÚ v oblasti podpory podnikania (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1.Blok - Úvod do problematiky podnikania v podmienkach EÚ (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Charakteristika Európskej Únie ako entity jednotnosti, preferencie a finančnej solidarity s podnikateľmi Spoločenstva. Historický základ politiky EU v oblasti podpory podnikania.
b.Prednáška: Podnikanie v podmienkach EU. Právne základy EU v oblasti obchodnej, priemyselnej, štruktúrnej a kohéznej politiky z hľadiska možností podpory podnikania, 4 základné slobody.
c.Cvičenie: Úvod do problematiky podpory podnikania v EÚ, zadania semestrálnych projektov a kritérií.

2.2. Blok - Kľúčové oblasti podpory spoločenstva v oblasti podpory podnikania a hospodárska súťaž (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Ciele, kľúčové oblasti podpory podnikania a systém ich financovania v EÚ
b.Prednáška: Hospodárska súťaž a jej pravidlá v podmienkach EÚ
c.Cvičenie: Prípadová štúdia - Fondy Európskej únie, diskusia k systémom kreovania cieľov a oblastí podpory EÚ

3.3. Blok - Grantové schémy a formy podpory podnikania EÚ (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Centralizované grantové schémy, programy a nástroje podpory podnikania v EÚ
b.Prednáška: Decentralizované grantové schémy EÚ - Európske investičné a štrukturálne fondy zamerané na podporu podnikania v SR
c.Cvičenie: Sekvencie postupu na získanie finančnej pomoci podnikov privátneho sektora zo štrukturálnych fondov EU. Metódy vypracovania projektov podľa jednotného modelu.

4.4. Blok - Malé a stredné podnikanie v EÚ (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Definícia malých a stredných podnikov v podmienkach EÚ. Rozvoj politiky MSP, Európska charta pre MSP a "Zelená kniha" pre podnikanie, Aktuálna situácia a postavenie MSP v EÚ.
b.Prednáška: Ciele a oblasti podpory EÚ pre MSP, "Small Business Act" pre Európu, DG pre podnikanie.
c.Cvičenie: Systém tvorby projektov na podporu malého a stredného podnikania financovaného prostredníctvom prostriedkov EÚ

5.5. Blok - Štrukturálne fondy pre podporu podnikania v SR (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Programové dokumenty pre čerpanie štrukturálnych fondov v SR v rámci operačných programov so zameraním na podporu podnkania (NSRR, OP,Programy cezhraničnej a územnej spolupráce - obdobie 2014-2020): Priority a opatrenia, finančné alokácie jednotlivých fondov a programov pre Slovensko.
b.Prednáška:Ďalšie podpora podnikania v podmienkach SR (Investičná pomoc, dotácie,priemyselné parky a podnikateľské inkubátory) - Formy, legislatíva, inštitúcie
c.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych projektov - investičné projekty v rámci podpory podnikania.

6.6. Blok - Podporné opatrenia EÚ určené MSP v EÚ (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Podpora inovácií a budovanie inovačných kapacít v podnikateľskom prostredí EÚ a SR pre MSP - Inteligentná špecializácia (Európa 2020).
b.Prednáška: Ďalšie podporné opatrenia a príklady najlepšej praxe v oblasti využívania nástrojov na podporu podnikania (výberová prednáška)
c.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych projektov - neinvestičné projekty v rámci podpory podnikania

7.7. Blok - Perspektívny ďalšej podpory podnikania v EÚ (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Perspektívy politiky podpory podnikania a kohéznej politiky EU: výhody, príležitosti a riziká pre SR z hľadiska MSP.
b.Cvičenie: Nástroje budúcej politiky podpory podnikania a MSP v EÚ a SR, zhrnutie, zápočet


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: