Course syllabus U15-0053-I - Politika EÚ v oblasti podpory podnikania (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0053-I
Názov predmetu: Politika EÚ v oblasti podpory podnikania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test (60%), semestrálna práca / projekt (40%)
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom vedomosti a znalosti z oblasti využívania zdrojov EÚ v oblasti podpory podnikania s dôrazom na oblasť malých a stredných podnikov.Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky pri príprave základných náležitostí prípravy projektov pre podporu podnikania.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá podporou podnikania prostredníctvom finančných prostriedkov a ďalších nástrojov Európskej únie. Definuje podnikateľské prostredie v EÚ, postavenie malého a stredného podnikania v ekonomike EÚ a Slovenska, hodnotí kvalitu podnikateľského prostredia, jeho možnosti, ale aj bariéry stojace v ceste jeho ďalšieho rozvoja. Predmet sa sústreďuje najmä na malé a stredné podnikanie v rámci EU a oboznamuje s politikou EU v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Približuje tiež ďalšie možnosti a príležitosti pre podnikanie na vnútornom trhu EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SCHWARCZ, P. -- FEKETE, P. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- SCHWARCZOVÁ, L. -- FIĽA, M. -- TAKÁČ, I. -- TÓTHOVÁ, V. -- PÄTOPRSTÝ, M. Programy európskej únie a ich financovanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 277 s. ISBN 978-80-552-0596-0.

Odporúčaná:
Dvořáček, J. Podpora podnikání. Praha 2003, ISBN 80-245-0502-9
European Commision. 2006. Nová definícia malých a stredných podnikov. Luxeburg: Úrad pre publikácie, 2006. 50 s. ISBN 92-894-7924-8
European Commision. 2013. EU's multiannual financial framework for 2014-2020.
European Commission.2003.Acess to finance of small and medium-sized enterprises..
Majkova, M. 2008. Možnosti financovania malých a stredných podnikov v SR. Bratislava: Tribun, 2008. ISBN 978-80-7399-590-4
Megginson, L. a et.1998. Successful Small Business Management. BPI Irwin 1998, 748pp.ISBN 0-256-05813-X
Národný strategický referenčný rámec SR pre roky 2007-2013
Šiman, J. - Petera, P. 2010. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7400-117-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
40,0 %40,0 %20,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Milan Fiľa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 28. 5. 2019
Schválil: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 28. 05. 2019.

Type of output: