Course syllabus U15-0003-B - Projektový manažment (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Prednáška: Úvod do prednášok, obsah predmetu, odporúčaná literatúra, požiadavky na udelenie zápočtu a podmienky na skúšku. História a vývoj projektového mnažmentu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Úvod do cvičení, obsahová náplň, požiadavky na udelenie zápočtu.

2.Prednáška: Čo je projektový manažment. Aké má úlohy projektový manažment. Charakteristiky, zásady a princípy projektového manažmentu, predmet, metódy a funkcie projektového manažmentu Predmet a metódy štúdia projektového manažmentu funkcie projektového manažmentu (plánovacia, organizačná, ovplyvňovacia a kontrolná funkcia) (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Samo-štúdium
b.Úvod do projektového manažmentu Ciele projektového manažmentu, charakteristika a znaky projektu, úspešnosť projektu

3.Prednáška: Samo-štúdium - Definícia a charakteristiky projektu, typy projektov, projektové plánovanie, vytváranie tímu k projektu, fázy projektu, hlavné príčiny neúspechu projektu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Základné činnosti projektového manažmentu, proces plánovania a realizácie projektu Výber semestrálneho projektu

4.Prednáška: Prvá fáza: definovanie projektu, problém, štúdia uskutočniteľnosti projektu, Čo obsahuje stanovisko problému, resp. aká príležitosť sa ponúka? Manažment rizika projektov (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie: Definovanie projektu, stanovenie cieľov a podcieľov projektu, odhad zdrojov, identifikácia rizika, vytvorenie manažérskeho tímu Prezentácia domácich a skupinových úloh, výstupov

5.Prednáška: Definovanie cieľov projektu, kritéria na hodnotenie úspechu projektu, odhad predbežných zdrojov potrebných pre realizáciu projektu Identifikácia rizík a predpokladov projektu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Plánovanie projektu, dekompozícia prác na projekte, odhad času, Ganttow diagram, sieťové diagramy, návrh projektu

6.Prednáška: Druhá fáza: plánovanie projektu Dekompozícia prác na projekte Odhad času a nákladov Usporiadanie aktivít podľa časových a logických nadväzností Určenie kritickej cesty projektu Napísanie návrhu projektu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Organizovanie projektu Projektový tím, pracovné úlohy, úlohy manažéra Kontrola a zhodnotenie projektu Nástroje kontroly, Ganttov diagram, zhodnotenie projektu a určenie ďalšieho vývoja

7.Prednáška: Tretia fáza: organizovanie projektu Organizovanie projektového tímu Priradenie balíkov pracovných úloh Úlohy manažéra projektu pri vedení projektu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Práca na vytvorenom projekte Pridanie pracovných úloh Pridanie míľnikov Zoskupovanie úloh Zoradenie aktivít podľa nadväzností

8.Prednáška: Štvrtá fáza: kontrola Nástroje kontroly Správa o aktuálnom stave (Status report) Hodnotenie zmeny a riešenie problémov (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Druhy väzieb Vytvorenie väzby Ďalšie obmedzenia pre zoradenie aktivít Priradenie zdrojov Zoznam zdrojov Priradenie zdrojov k úlohám Náklady projektu

9.Prednáška: Piata fáza: ukončenie projektu Zoznam otázok pri ukončení projektu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Samoštúdium - príprava seminárnej práce a prezentácie

10.Prednáška: Matematicko štatistické metódy v projektovom manažmente (PERT) Metódy analýzy rizík Metódy pre sledovanie kvality Analýza a sledovanie následkov (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Optimalizácia projektu Skrátenie dĺžky trvania úlohy Optimálna alokácia zdrojov Monitorovanie a úprava projektu Zadanie skutočného stavu Sledovanie odchýlok od plánu

11.Prednáška: Kritéria hodnotenia investičných projektov Efektívnosť investičných projektov Doba návratnosti investičných projektov Rentabilita investičných (výnosnosť) projektov (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Aplikácia matematicko štatistických metód v rámci projektov Praktické precvičenie príkladov hodnotenia investičných projektov

12.Prednáška: Rentabilita investičných (výnosnosť) projektov Čistá súčasná hodnota Vnútorná výnosová miera Analýza kritického bodu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Vypracovanie súhrnej verzie samostatného semestrálneho projektu

13.Prednáška: Svetová a Európska akreditácia projektových manažérov Medzinárodné združenia Rámec znalostí manažéra projektov Akreditácia projektového manažmentu (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Záverečné prezentácie semestrálnych projektov


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Type of output: