Sylabus předmětu U15-0055-B - Teória hospodárskej politiky (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0055-B
Názov predmetu: Teória hospodárskej politiky
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík (FEŠRR)
Odporúčaný semester: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 6. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prednášky 26 hodín
cvičenia 26 hodín
exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 52 hodín
individuálna práca 52 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracovanie seminárnej práce, zápočtová písomka
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmet porozumie teórii hospodárskej politiky a jej aplikáciu v praxi v súčasnom období. Predmet skúma súvislosti medzi hospodárskou, sociálnou, environmentálnou a regionálnou politikou na národnej a na európskej úrovni. Skúma fázy rozhodovania nositeľov hospodárskej politiky o cieľoch a stratégiách a použití adekvátnych nástrojov hospodárskej politiky v krajine. Absolvent dokáže aplikovať poznatky vo verejnej aj súkromnej sfére.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručný prierez vývoja hospodárskej politiky, ciele, nástroje, nositelia a inštitúcie hospodárskej politiky. Štruktúra hospodárskej politiky a hospodárska súťaž. Fiškálna politika, jej štruktúra a typy. Typy monetárnej politiky, jej vplyv a finančné inštitúcie. Sociálna a dôchodková politika. Zahraničná politika. Environmentálna politika, jej ciele, nástroje a vplyv na ŽP. Spoločná poľnohospodárska politika.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010, Boháč, R., Vydavateľstvo: Leges, 2010, ISBN: 9788087212578
Dějiny ekonomického myšlení, Holman, R , vydavatelstvo: C. H. Beck, 2005, ISBN: 8071793809
Friedman, T.L., Penguin Books, 2006, The World is Flat, ISBN: 0141034898
Hospodárska politika. Teória a prax, Ján Lukáčik a kolektív - vyd. Sprint 2, 2013
Hospodářska politika, Institut vzdělávaní Sokrates, 2003, ISBN: 8086572048
Hospodářska politika, Kubíček, J., Vydavatelstvo: Aleš Čeněk 2006, ISBN: 8086898997
Pojednání o původu a podstatě bohatství národů, Smith, A., Liberální institut, 2001, ISBN: 8086389154
Politické a právni základy evropských integračních seskupuní, Janků, M., Janků, L., C. H. Beck, 2010, ISBN: 9788074003233

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 367

ABCDEFX
13,6 %18,3 %22,3 %21,5 %23,7 %0,6 %
Vyučujúci : Ing. Marián Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: