Sylabus predmetu U15-0055-B - Teória hospodárskej politiky (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Stručný prierez vývoja hospodárskej politiky, ciele, nástroje, nositelia a inštitúcie hospodárskej politiky. Štruktúra hospodárskej politiky a hospodárska súťaž. Fiškálna politika, jej štruktúra a typy. Typy monetárnej politiky, jej vplyv a finančné inštitúcie. Sociálna a dôchodková politika. Zahraničná politika. Environmentálna politika, jej ciele, nástroje a vplyv na ŽP. Spoločná poľnohospodárska politika.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: