Sylabus predmetu U15-0152-B - Metodika a formálne spracovanie záverečnej práce (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Anotácia:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi tvorby záverečnej práce, metódami na jej spracovanie, vyhľadávaním zdrojov, spôsobmi citácie zdrojov, použitím šablóny záverečnej práce SPU, formálnymi zásadami na úpravu bakalárskej práce, požiadavkami na jej odovzdanie a obhajobu.
Študenti budú upozornení na najčastejšie chyby v záverečných prácach po obsahovej, formálnej i jazykovej stránke. Budú predstavené nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie práce. Študenti budú mať možnosť si prakticky nacvičiť písanie niektorých častí záverečnej práce a tiež si nacvičiť formátovanie dokumentu, úpravu obrázkov, tabuliek, tvorbu obsahu, číslovanie strán, prípravu prezentácie na obhajobu záverečnej práce a mnohé ďalšie.

1. Úvod do predmetu, organizácia predmetu, základná štruktúra záverečnej práce, popis obsahu jednotlivých častí, metódy používané pri písaní záverečných prác.
2. Literárny prehľad, štúdium a spracovanie literárnych zdrojov.
3. Bibliografické citácie a práca s databázami.
4. Povinné časti záverečnej práce, ich obsah a spracovanie
5. Použitie šablóny záverečnej práce SPU. Práca v prostredí šablóny a bez použitia šablóny.
6. Štatistické spracovanie získaných údajov.
7. Jazyková a technická úprava záverečnej práce I 
8. Jazyková a technická úprava záverečnej práce II
9. Príprava prezentácie k obhajobe záverečnej práce (PTT, Prezi)
10. Najčastejšie chyby pri záverečnej práci a ako im predísť
11. Nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie písania záverečnej práce
12. Prezentácia semestrálnych prác a konzultácie
13. Prezentácia semestrálnych prác a konzultácie
14. Záverečný projekt a hodnotenie predmetu - zápočet


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 12. 2018.

Typ výstupu: