Course syllabus U15-0152-B - Metodika a formálne spracovanie záverečnej práce (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: U15-0152-B
Názov predmetu:
Metodika a formálne spracovanie záverečnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: študenti odovzdajú 4 priebežné úlohy nadväzujúce na semináre a prednášky. Každá úloha bude hodnotená max 25 bodmi. Ak úloha nebude spĺňať kritériá, bude študentovi vrátená na prepracovanie.
Minimálny počet bodov pre udelenie zápočtu je 80 bodov.


Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov na bakalárskom stupni štúdia základnú metodiku spracovania záverečnej práce v jej teoretickej aj praktickej časti a oboznámiť ich s formálnymi zásadami na jej úpravu, požiadavkami na jej odovzdanie a obhajobu.

Stručná osnova predmetu:
Anotácia:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi tvorby záverečnej práce, metódami na jej spracovanie, vyhľadávaním zdrojov, spôsobmi citácie zdrojov, použitím šablóny záverečnej práce SPU, formálnymi zásadami na úpravu bakalárskej práce, požiadavkami na jej odovzdanie a obhajobu.
Študenti budú upozornení na najčastejšie chyby v záverečných prácach po obsahovej, formálnej i jazykovej stránke. Budú predstavené nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie práce. Študenti budú mať možnosť si prakticky nacvičiť písanie niektorých častí záverečnej práce a tiež si nacvičiť formátovanie dokumentu, úpravu obrázkov, tabuliek, tvorbu obsahu, číslovanie strán, prípravu prezentácie na obhajobu záverečnej práce a mnohé ďalšie.

1. Úvod do predmetu, organizácia predmetu, základná štruktúra záverečnej práce, popis obsahu jednotlivých častí, metódy používané pri písaní záverečných prác.
2. Literárny prehľad, štúdium a spracovanie literárnych zdrojov.
3. Bibliografické citácie a práca s databázami.
4. Povinné časti záverečnej práce, ich obsah a spracovanie
5. Použitie šablóny záverečnej práce SPU. Práca v prostredí šablóny a bez použitia šablóny.
6. Štatistické spracovanie získaných údajov.
7. Jazyková a technická úprava záverečnej práce I 
8. Jazyková a technická úprava záverečnej práce II
9. Príprava prezentácie k obhajobe záverečnej práce (PTT, Prezi)
10. Najčastejšie chyby pri záverečnej práci a ako im predísť
11. Nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie písania záverečnej práce
12. Prezentácia semestrálnych prác a konzultácie
13. Prezentácia semestrálnych prác a konzultácie
14. Záverečný projekt a hodnotenie predmetu - zápočet
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RATAJ, V. -- BELLÉROVÁ, B. -- ČERNÁKOVÁ, E. -- GOLIAN, J. -- HALÁSZOVÁ, K. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- TRAKOVICKÁ, A. -- WÖLCZOVÁ, T. Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 84 s. ISBN 978-80-552-0361-4.

Odporúčaná:
HOFSTEE, Erik. Constructing a good dissertation. Sandton, South Africa : EPE, 2006. 300 s. ISBN 0-9585007-1-1
Smernica o záverečných a habilitačných prácach č.36/2013
SWALES, John - B FEAK, Christine. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press, c2004. Michigan series in English for academic & professional purposes. ISBN 0-472-08856-4.
Šablóna záverečnej práce SPU
Študijný poriadok SPU v Nitre, 2018

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Monika Gubáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 12. 2018
Schválil: Ing. Monika Gubáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 12. 2018.

Type of output: