Course syllabus PHD_U045_N - Metodika a metodológia vedeckej práce (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_U045_N
Názov predmetu:
Metodika a metodológia vedeckej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
14 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie záverečnej skúšky. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je oboznámiť študentov so základnými otázkami vedeckého poznania, vedeckými metódami, chápať metodológiu vedy, výskumný proces, druhy výskumu, hypotézy výskumu a aplikovať metódy a techniky výskumu.

Stručná osnova predmetu:
Získavanie údajov z dostupných zdrojov, deskriptívna štatistika, induktívna štatistika, odhady, formulácia a verifikácia hypotéz, testovanie štatistických hypotéz, ekonometrické modely, cluster analýza, diskriminačná analýza, faktorová analýza, analýza dlhodobých a krátkodobých časových radov, Box-Jenkinsove modely, časové rady
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GONDA, V. et. al. Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 252 s. ISBN 978-80-225-2797-2
HINDL, R., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press, 1997. 249 s. ISBN 80-85943-44-1
KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Nitra : Enigma, 2007
LYMAN R.O., LOUGNECKER, M.T.: An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Belmont: Thomson Brooks/coce, 2010. 1296 p. ISBN 978-0-495-01758-5
STANKOVIČOVÁ,I., VOJTKOVÁ,M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava: Iura Edition, 2007. 261 s. ISBN 978-80-8078-152-1
TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.s.: Using Multivariate Statistics. 6th Edition. New York: Allyn &Bacon, 2012. 1024 p. ISBN 978-02-05849-57-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
DE
FX
60,0 %
40,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: