Course syllabus PHD_U037_N - Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U037_N
Názov predmetu:
Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ
Stupeň štúdia:
3.
Garant: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
prednášky
individuálna práca
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach (10%)
spracovanie špecifických výskumných otázok (60%)
písomná skúška (30%)
Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je:
- identifikovať a vysvetliť základy poľnohospodárstva a pôdnej politiky EÚ,
- naučiť sa zhodnotiť a monitorovať poľnohospodárstvo a pôdnu politiku EÚ,
- vysvetliť finančný rámec politík,
- diskutovať efektívnu integráciu životného prostredia do ďalších politík.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do Európskej únie a legislatívy EÚ
2. Fungovanie právnych predpisov EÚ
3. Politiky EÚ a poľnohospodárska a pôdna politika EÚ
4. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
5. Trh s pôdou EÚ
6. Zhodnotenie implementácie pôdnej politiky EÚ
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CIANIAN, P. - D'artis KANCS – SWINNEN, J F.M.. EU Land Markets and the Common Agricultural Policy. European Union and Centre for European Policy Studies. 2010. ISBN 978-92-9079-963-4
HILL, B. Understanding the Common Agricultural Policy. Earthscan, London and New York, 2012. ISBN: 978-1-84407-778-6
SKOGSTAD, G.D. – VERDUN, A.. Published as a special issue of the Journal of European Integration. 2010. ISBN 978-0-41-564119-7 Paul De Grauwe. Economics of Monetary Union. Oxford University Press. 2009. ISBN 978-0-19-956323-4
Strategic Environmental Assessment directive, Environmental Impact Assessment directives

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
CD
E
FX
75,0 %25,0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: