Course syllabus U15-0057-B - Ekonomika verejného sektora (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0057-B
Názov predmetu: Ekonomika verejného sektora
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, seminárna práca a jej prezentácia za 10 bodov, domáce zadanie za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti porozumejú prístupom uplatňovanými v oblasti verejnej ekonómie jednak v teoretickej a jednak v praktickej rovine na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
predmet ekonómie verejného sektora, paretove optimum, dôvody existencie štátu a jeho úlohy, existencia trhu, dôvody zlyhania trhu, verejné statky a ich optimálne zabezpečovanie, externality, verejné výdavky, dane a ich dopady na obyvateľstvo, fiškálna decentralizácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CIBÁKOVÁ,V. et al. 2012. Ekonomika verejného sektora. Bratislava: VŠEMVS 2012 ISBN 978-80-8078-473-7
JACKSON P.M. - BROWN, C.V. 2003. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia 2003 ISBN 80-86432-09-2
STIGLITZ, J.E. 1997. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o. 1997 ISBN 80-7169-454-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 384

ABCDEFX
12,8 %16,9 %19,3 %20,6 %28,6 %1,8 %
Vyučujúci : Ing. Monika Bumbalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: Ing. Denisa Hanáčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 05. 2019.

Type of output: