Sylabus predmetu U15-0057-B - Ekonomika verejného sektora (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0057-B
Názov predmetu: Ekonomika verejného sektora
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, seminárna práca a jej prezentácia za 10 bodov, domáce zadanie za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti porozumejú prístupom uplatňovanými v oblasti verejnej ekonómie jednak v teoretickej a jednak v praktickej rovine na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
predmet ekonómie verejného sektora, paretove optimum, dôvody existencie štátu a jeho úlohy, existencia trhu, dôvody zlyhania trhu, verejné statky a ich optimálne zabezpečovanie, externality, verejné výdavky, dane a ich dopady na obyvateľstvo, fiškálna decentralizácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CIBÁKOVÁ,V. et al. 2012. Ekonomika verejného sektora. Bratislava: VŠEMVS 2012 ISBN 978-80-8078-473-7
JACKSON P.M. - BROWN, C.V. 2003. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia 2003 ISBN 80-86432-09-2
MANKIW, N.G. 2009. Zásady ekonomie. Praha: Grada. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3.
STIGLITZ, J.E. 1997. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o. 1997 ISBN 80-7169-454-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 398

ABCDEFX
13,6 %17,1 %19,3 %20,4 %27,9 %1,7 %
Vyučujúci : Ing. Monika Bumbalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020
Schválil: Ing. Denisa Hanáčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: