Sylabus predmetu U15-0057-B - Ekonomika verejného sektora (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0057-B
Názov predmetu:
Ekonomika verejného sektora
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, seminárna práca a jej prezentácia za 10 bodov, domáce zadanie za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti porozumejú prístupom uplatňovanými v oblasti verejnej ekonómie jednak v teoretickej a jednak v praktickej rovine na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
Stručná osnova predmetu:
predmet ekonómie verejného sektora, paretove optimum, dôvody existencie štátu a jeho úlohy, existencia trhu, dôvody zlyhania trhu, verejné statky a ich optimálne zabezpečovanie, externality, verejné výdavky, dane a ich dopady na obyvateľstvo, fiškálna decentralizácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
CIBÁKOVÁ,V. et al. 2012. Ekonomika verejného sektora. Bratislava: VŠEMVS 2012 ISBN 978-80-8078-473-7
JACKSON P.M. - BROWN, C.V. 2003. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia 2003 ISBN 80-86432-09-2
MANKIW, N.G. 2009. Zásady ekonomie. Praha: Grada. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3.
STIGLITZ, J.E. 1997. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o. 1997 ISBN 80-7169-454-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 447

A
B
C
D
E
FX
12,5 %16,8 %
21,7 %
21,0 %26,4 %
1,6 %
Vyučujúci :
Ing. Monika Bumbalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Michal Cifranič, PhD. (cvičiaci)
Ing. Denisa Hanáčková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Nikolas Szabó (cvičiaci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2020
Schválil: Ing. Denisa Hanáčková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 18. 02. 2020.

Typ výstupu: