Course syllabus U15-0114-I - Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy (FEŠRR - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0114-I
Názov predmetu:
Meranie a hodnotenie výkonnosti územnej samosprávy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými predpokladmi a podmienkami merania a hodnotenia výkonnosti územných samospráv, systémom merania výkonnosti, metódami, nástrojmi a tvorbou i používaním indikátorov vhodných pre meranie. Študenti po absolvovaní predmetu budú poznať podstatu merania a hodnotenia výkonnosti subjektov samospráv. Získajú poznatky o metódach vhodných na riadenie nákladov a hodnotenie finančného zdravia, metódach na porovnávanie a zlepšenie výkonnosti. Budú poznať efektívne nástroje ekonomických a finančných analýz pre finančný manažment územných samospráv.
Stručná osnova predmetu:
- Finančný systém samospráv
- Meranie a hodnotenie výkonov
- Metódy a nástroje merania výkonnosti samosprávy
- Indikátory merania výkonnosti
- Benchmarking v samospráve
- Balanced scorecard
- ABC – hodnotenie, nákladov, výkonov a procesov
- Ekonomická analýza v samospráve a jej metódy
- Finančná analýza v samospráve a jej metódy
- Hodnotenie finančného zdravia samosprávy
- Reporting, controlling, rating a auditing
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ochrana, F., Puček, M. 2011. Efektívní zavádení a řízení změn ve veřejné správě. Wolters Kluwer ČR Praha. ISBN 978-80-7357-667-7.
Ochrana, F. 2002. Manažerské metódy ve veřejném sektoru. Ekopress Praha. ISBN 80-86119-51-3.
VALACH, Maroš, Eva BALÁŽOVÁ, Monika BUMBALOVÁ, Michal CIFRANIČ, Monika GUBÁŇOVÁ a Denisa HANÁČKOVÁ. Manažment územných samospráv. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2079-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
Ing. Eva Balážová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Maroš Valach, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
10. 3. 2020
Schválil:
Ing. Maroš Valach, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 10. 03. 2020.

Type of output: