Course syllabus Z15-0020-I - Biotechnika krajinnej zelene (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0020-I
Názov predmetu: Biotechnika krajinnej zelene
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
prezentácia projektu

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie systémom krajinnej zelene, dokáže aplikovať metódy a postupy starostlivosti o zeleň v krajine od zakladania cez výchovu až po proces obnovy.
Stručná osnova predmetu:
Brehové porasty, vetrolamy, protideflačné pásy, protiemisné a protihlukové vegetačné pásy, zeleň s asanačným a revitalizačným účinkom. Funkčné, plošné a priestorové špecifiká rozptýlenej zelene. Kritériá pre výber vhodného sortimentu drevín. Spôsoby a technologické postupy zakladania a údržby zelene v krajine. Špecifiká obnovy krajinnej zelene a postupy pri jej realizácii. Problematika revitalizácie krajiny vegetačnými úpravami. Technológie a postupy pri revitalizácii oblasti poškodených agrárnou a industriálnou činnosťou, rekultivácie. Súčasťou výučby je 15 hod. terénne cvičenie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAGANOVÁ, V. Biotechnika krajinnej zelene. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 119 s. ISBN 978-80-552-0244-0.

Odporúčaná:
DEMO, M. -- LÁTEČKA, M. -- ANTAL, J. -- BIELEK, P. -- ĎUĎÁK, J. -- FÁZIKOVÁ, M. -- FEHÉR, A. -- HANÁČKOVÁ, E. -- HRAŠKA, Š. -- HRIČOVSKÝ, I. -- HRONSKÝ, Š. -- JUREKOVÁ, Z. -- KALÚZ, K. -- MARIŠOVÁ, E. -- MOUDRÝ, J. -- PAGANOVÁ, V. -- RADICS, L. -- RATAJ, V. -- REHÁK, Š. -- SZALAY, Z. -- ŠARAPATKA, B. -- TÓTHOVÁ, M. -- TÓTH, P. -- VÁCHAL, J. -- VRÁBLÍKOVÁ, J. -- VILČEK, J. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 720 s. ISBN 80-8069-391-9.
DEMO, M. -- JUREKOVÁ, Z. -- HÚSKA, D. -- ĎUĎÁK, J. -- FEHÉR, A. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- HALMOVÁ, D. -- HANÁČKOVÁ, E. -- KALÚZ, K. -- KOTRLA, M. -- LÁTEČKA, M. -- MARIŠOVÁ, E. -- MOUDRÝ, J. -- MUCHOVÁ, Z. -- PAGANOVÁ, V. -- PRČÍK, M. -- RATAJ, V. -- ROHÁČIKOVÁ, O. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- TÓTHOVÁ, M. -- VÁCHALOVÁ, R. -- VILČEK, J. Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 663 s. ISBN 978-80-552-0547-2.
GÁBRIŠ, Ľ. -- BANDLEROVÁ, A. -- HRAŠKO, J. -- KULICH, J. -- MIŠŠÍK, J. -- NOSKOVIČ, J. -- ONDRIŠÍK, P. -- PETŘVALSKÝ, V. -- RAKOVSKÁ, A. -- SOVIŠ, B. -- STREĎANSKÝ, J. -- SUPUKA, J. -- TÓTH, J. -- ZÁVODSKÝ, D. Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. 0 ISBN 80-7137-506-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 444

A
B
C
D
E
FX
3,8 %
10,1 %
18,7 %23,9 %
40,1 %
3,4 %
Vyučujúci :
Ing. Ladislav Bakay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Raček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
17. 4. 2018
Schválil:
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 04. 2018.

Type of output: