Course syllabus Z15-0011-B - Hydropedológia (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0011-B
Názov predmetu: Hydropedológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, protokoly

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
V predmete hydropedológia nadobudnú študenti základné vedomosti o zákonitostiach vzniku pôdy, jej vlastnostiach a funkciách, vzťahoch medzi pôdou a vodou, a o procesoch pohybu vody v systéme pôda-rastlina-atmosféra.
Stručná osnova predmetu:
- Pôdotvorné procesy, faktory a zákonitosti ovplyvňujúce vznik pôdy
- Funkcie pôdy, klasifikácia a systematika pôd
- Základné fyzikálne a hydrofyzikálne charakteristiky pôdy
- Statika a dynamika pôdnej vody
- Hydrolimity
- Infiltrácia vody do pôdy
- Bilancia vody v pôde
- Manažment pôdy
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Agrohydrológia. Nitra : VŠP, 1996. 160 s. ISBN 80-7137-321-4.
ANTAL, J. Agrohydrológia. 3rd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 168 s. ISBN 80-8069-141-X.
ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 4th vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-669-1.

Odporúčaná:
Kutílek, M.: Vodohospodárska pedológie, Praha, SNTL ALFA, 1978.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 189

ABCDEFX
11,1 %12,7 %21,7 %19,6 %28,6 %6,3 %
Vyučujúci : Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 1. 2. 2017
Schválil: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 02. 2017.

Type of output: