Course syllabus Z15-0157-I - Obnova zelene vidieckeho sídla (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0157-I
Názov predmetu: Obnova zelene vidieckeho sídla
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Spracovanie zadania, štúdia resp. projekt.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent si po stránke teoretickej a praktickej vyskúša ako rekonštruovať a progresívne rozvíjať vidiecke sídlo s dôrazom na použitie vegetačných prvkov vo verejných, vyhradených a súkromných priestoroch.
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra vidieckeho sídla.Štruktúra zelene v jeho funkčných plochách. História, tradície, umelecké stvárnenie prvkov vo vidieckych sídlach. Estetika, vnímanie, začlenenie sídla do krajiny. Obnova vidieckeho sídla z hľadiska zelene v rámci SAPARD, POD. Projekčné riešenie funkčných zón zelene vo vidieckych sídlach. Projekt sa spracováva v mierke 1 : 10 000, 1 : 5000, 1 : 1000, 1 : 500 a pod. Cvičenia sú vedené formou zadania seminárnej práce. S návrhom riešenia konkrétneho vidieckeho priestranstva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Feriancová,Ľ.: Obnova zelene vidieckeho sídla, VES,SPU,Nitra, ISBN 80-8069-512-1
Mareček, J.: Krajinášká architektura venkovských sídel, ČZU Praha, 2005, ISBN 80-213-1324-2, 404 s.
SAŽP.: Program obnovy dediny, B.Bystrica, 1997.
Wagner, B. Sadovnícke úpravy v intraviláne sídel. Praha: SZM, 1990. 322s. ISBN 80-209-0112-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A
B
C
D
E
FX
25,2 %
25,2 %
38,5 %
6,3 %4,8 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
1. 2. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 02. 2017.

Type of output: