Course syllabus Z15-0087-I - Organizácia pôdneho fondu (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0087-I
Názov predmetu:
Organizácia pôdneho fondu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Kontrola semestrálnej práce.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť a vypracovať návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte pozemkových úprav.
Stručná osnova predmetu:
Identifikácia problémov vo vidieckej krajine a navrh opatrení.
Spracovanie technickej dokumentácie VZFU. Základné GIS znalosti.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠINKA, K. -- MUCHOVÁ, Z. -- KONC, Ľ. Aplikácie geografických informačných systémov v pozemkových úpravách. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 250 s. ISBN 978-80-552-1128-2.
STREĎANSKÁ, A. -- MUCHOVÁ, Z. -- KONC, Ľ. Bonitácia a cena pôdy v pozemkových úpravách. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 228 s. ISBN 978-80-552-1129-9.
MUCHOVÁ, Z. -- ANTAL, J. Pozemkové úpravy. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 336 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
MUCHOVÁ, Z. -- HRNČIAROVÁ, T. -- PETROVIČ, F. Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 138 s. ISBN 978-80-552-1127-5.

Odporúčaná:
MUCHOVÁ, Z. -- VANEK, J. -- HALAJ, P. -- HRNČIAROVÁ, T. -- KONC, Ľ. -- RAŠKOVIČ, V. -- STREĎANSKÁ, A. -- ŠIMONIDES, I. -- VAŠEK, A. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s. ISBN 978-8-552-0267-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

A
B
C
DE
FX
44,9 %
18,0 %
16,9 %
6,7 %
12,4 %
1,1 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Pagáč, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016
Schválil:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: