Course syllabus Z15-0159-B - Parková tvorba (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0159-B
Názov predmetu: Parková tvorba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
záhradná a krajinná architektúra - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Spracovanie semestrálnej práce, štúdie riešenia modelových území.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z priestorovo-kompozičných a fytoekologických predpokladov pre tvorbu parkov a plôch zelene v sídlach. Oboznámi sa so zásadami, špecifickými kritériami a štandardami tvorby plôch zelene v urbanizobanom prostredí.
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia parkovej zelene v intravilánoch sídiel a ich záujmomvom území. Kompozičné princípy navrhovania a starostlivosti o jednotlivé druhy vegetačných parkových úprav. Zásady tvorby mestských parkov a parkových plôch verejného významu, centrálné mestské zóny, uličná zeleň miest, ozeleňovanie verejných administratívnych budov, tvorba a revitalizácia medziblokovej zelene. Zeleň školských a predškolských zariadení, zeleň nemocníc, liečební, sanatórií a kúpeľov, pietna zeleň. Areály a zariadenia voľného času, športoviská, detské ihriská. Zeleň ostatných objektov občianskej vybavenosti.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Holden,R.: New Landscape Design. Architectural press, London, 2003, ISBN 07-506-7700-7, 192p.
Otruba, J., 2002: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlaponice, 355s.
Rózová, Z., Halajová, D., 2002: Parková tvorba. Vyd. SPU, Nitra, 131 s.
Supuka, J., Feriancová, Ľ.,Schlampová, T., Jančura, P., 2004: Krajinárska tvorba. Vyd. VES, SPU, Nitra, 256s.
TOPOS, 2010: 1000 Projects on 1000 Pages, 1000x LA, Braun, ISBN 978-3-03768-059-9, 1023 p.
Wagner, B.,1989: Sadovnická tvorba 2, Praha SZN, 333s. ISBN 80-209-0031-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 146

A
B
C
DE
FX
11,0 %
13,7 %
45,9 %
25,3 %
4,1 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Attila Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016
Schválil:
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: