Course syllabus Z15-0061-B - Technológia závlah (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 21.2. Príčiny sucha, kritériá na jeho posudzovanie, spôsoby riešenia nepriaznivého vplyvu sucha. Druhy pôdnej vody, ich charakteristiky, pohyb pôdnej vody, hydrolimity. Bilancia potreby vody pre kultúrne rastliny, kvantitatívne určenie potreby vody, druhy závlah.
b.
Cvičenie: 15.2. Vyhotovenie klimatických charakteristík určených oblastí z hľadiska používaných kritérií.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 7.3. História vývoja závlah, spôsoby závlah, výskyt vody na zemskom povrchu, hodnotenie jej prístupnosti pre jej využitie.
b.
Cvičenie: 22.2. Bilancia potreby závlahy pre vybrané druhy rastlín na základe noriem pre doplnkovú závlahu.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 21. 3. Prúdenie vody v pórovitom prostredí, infiltrácia vody do pôdy, hodnotenie zavlažovacích zariadení, spôsob dosahovania rovnomernosti zavlažovania, vhodnosť ich použitia z hľadiska lokálnych podmienok.
b.Cvičenie: 1.3. Určenie množstva disponibilnej vody v určenom povodí v rámci priemerného roku a urobenie súvahy o jej možnom využití pre závlahu.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 4.4. Prúdenie vody v otvorených a krytých kanáloch, prúdenie vody v potrubiach, tlakové straty, optimalizácia návrhu dimenzií rúrovej siete.
b.Cvičenie: 8.3. Spracovanie elaborátu popisujúceho používané zavlažovacie zariadenia s uvedením jeho vhodnosti v rôznych podmienkach.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 18. 4. Odber závlahovej vody, čerpadlá - ich charakteristiky a účinnosť čerpacej stanice, zásady riešenia závlahových sústavy, návrh prietočného množstva v rozvodoch vody, materiálové zabezpečenie rúrových sietí, doplňujúce zariadenia na závlahových sieťach.
b.
Cvičenie: 15.3. Pre vybrané zavlažovacie zariadenie a určený druh pôdy určiť maximálnu veľkosť závlahovej dávky a intenzity, pri ktorej nedôjde k vzniku mlák.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 2. 5. Špeciálne druhy závlah, princípy, zásady navrhovania a využívania, lokalizované závlahy a možnosti ich používania, premietanie videozáznamov. Vodný režim zavlažovaných pôd, príčiny zasoľovania pôd a možnosti ich revitalizácie, odvodnenie pôdy.
b.
Cvičenie: 22.3. Pre určené zavlažovacie zariadenie vyhotovte graf rovnomernosti intenzity zavlažovania pri rôznych spádoch.

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: 29.3. Vypočítajte prietočnú kapacitu privádzacieho kanála pri jeho maximálnom naplnení pri rôznych sklonoch dna.

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 5.4. Pre konkrétne územie navrhnite rozmiestnenie honov, závlahovú rúrovú sieť a závlahový detail.

9.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: 12.4. Vypočítajte prietok vody a tlakové pomery v jednotlivých úsekoch rúrovej siete.

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 19. 4. Nakreslite pozdĺžny profil hlavnej vetvy a kladačskú schému.

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 26.4. Nakreslite vzorový pozdĺžny profil.

12.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: 3.5. Vypočítajte čerpané množstvo vody a manometrickú výšku pre závlahovú sústavu, navrhnite čerpadlá pre čerpaciu stanicu a graf ich súčinnosti.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 10.5. Vypracovanie technickej správy, kompletizácia jednoduchého projektu.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Type of output: