Sylabus predmetu Z15-0061-B - Technológia závlah (FZKI - ZS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0061-B
Názov predmetu: Technológia závlah
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 5. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestrálneho projektu, kontrola a obhájenie projektu

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s významom, druhmi a návrhovými parametrami závlahových systémov.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky potrebné na posúdenie potreby závlah.
Stručná osnova predmetu:
Vodné zdroje, ich príprava, prevádzka a kapacita, posudzovanie kvality a závlahovej vody. Kvalita vody pre lokalizované závlahy. Čerpacia technika, automatika čerpacích staníc, podpovrchová závlahová sieť. Závlahový detail a kritéria jeho výberu,parametre zavlažovacích zariadení. Technológia zavlažovania trvalých kultúr. Účel a potreba zavlažovania. Vlahová potreba a závlahové režimy. Stanovenie veľkosti závlahových dávok a termínu ich aplikácie. Pestovateľské systémy poľných plodín v závlahových podmienkach. Zavlažovanie zeleniny a špeciálnych plodín, ich osobitosti. Viacúčelové využitie závlah špeciálnych plodín. Závlahový režim ovocných drevín, drobného ovocia, viniča a chmeľu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
REHÁK, Š. -- BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČISTÝ, M. -- IGAZ, D. -- ADAM, Š. -- LAPIN, M. -- SKALOVÁ, J. -- ALENA, J. -- FEKETE, V. -- ŠÚTOR, J. -- JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
JOBBÁGY, J. -- KRIŠTOF, K. -- BÁREK, V. Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 253 s. ISBN 978-80-552-1676-8.

Odporúčaná:
Benetín, J. a kol.: Závlahy
Novotný, M.: Závlaha špeciálnych plodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 157

A
BC
D
E
FX
17,8 %
32,5 %
17,8 %
19,1 %
11,5 %1,3 %
Vyučujúci : prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci)
Ing. Vladimír Kišš, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 2. 2018
Schválil:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Typ výstupu: