Course syllabus Z15-0065-I - Vodné stavby (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0065-I
Názov predmetu: Vodné stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: spracovanie zadaní návrhu vodných stavieb v krajine počas semestra, minimálne hodnotenie 15 bodov

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie technickým možnostiam hospodárenia s vodou v krajine. Absolvent predmetu dokáže riešiť návrhové parametre jednotlivých druhov vodných stavieb, určiť potrebné podkladové materiály a vstupné údaje. Absolvent predmetu vie aplikovať poznatky z návrhu, projektovania a prevádzky vodných stavieb.
Absolvent získa poznatky o význame stavby priehrad, hatí, vodných elektrární a protipovodňovej ochrany územia. Absolvent spracuje praktické riešenie malej vodnej nádrže. Vzťah vodných stavieb ku životnému prostrediu, spôsoby revitalizácie malých vodných nádrží.
Stručná osnova predmetu:
Účel a rozdelenie vodohospodárskych stavieb, význam vodohospodárskych stavieb pre poľnohospodárstvo, obyvateľstvo a národné hospodárstvo. Hate pevné a pohyblivé, návrh hate na poľnohospodárskom toku. Priehrady a vodné nádrže - ich účel a výstavba priehrad. Navrhovanie nízkych sypaných hrádzí. Využitie vodnej energie, situačné riešenie hydroelektrární. Vodné cesty - význam, rozvoj, technické parametre. Protipovodňová ochrana - poldre. Malé vodné nádrže - účel a význam, technické objekty. Vodohospodárska bilancia nádrže. Prevádzka a údržba vodných nádrží. Technické riešenie malej vodnej nádrže.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hydraulic structures / P. Novak et al.— 4th ed. 2007 by Taylor & Francis ISBN-13: 978-0-415-38625-8
JURÍK, Ľuboš Vodné stavby. 2. prepr. a dopl. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 213

A
B
C
D
EFX
11,3 %18,3 %
23,0 %
18,3 %
26,3 %
2,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 1. 12. 2016
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: