Course syllabus Z15-0007-I - Seminár k diplomovej práci (FZKI - LS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0007-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci
Stupeň štúdia:
2.
Garant: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát FZKI (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Hodiny cvičení: 26
Individuálna práca: 26
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí metodiku písania diplomovej práce, získa znalosti o možnostiach prezentácie výsledkov práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 308

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Roman Flóriš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: