Sylabus predmetu Z15-0007-I - Diploma Thesis Seminar (FZKI - SS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

The units forming the course syllabus:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 12/01/2016.

Typ výstupu: