Course syllabus Z15-0129-B - Základy záhradníctva (FZKI - LS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0129-B
Názov predmetu:
Základy záhradníctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:test

Skúška: písomná forma
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je získať základné vedomosti a praktické skúsenosti z pestovania záhradníckych plodín - zeleniny, ovocných rastlín a viniča hroznorodého v malovýrobe, farmárskym ale i veľkovýrobným spôsobom.Absolvent predmetu dokáže získané poznatky aplikovať do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Súčasný stav a perspektíva pestovania záhradníckych plodín. Ekologické, prírodné a pôdne podmienky pestovania viniča hroznorodého, ovocných drevín, zeleniny a vybraných druhov kvetín a ich rajonizácia. Ich význam pre výživu a zdravie človeka. Základy rozmnožovania ovocných rastlín a viniča hroznorodého. Základy agrotechniky, uplatnenie nových technológií pestovania vrátane výživy, hnojenia, zavlažovania záhradníckych plodín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
UHER, A. -- KNOLL, M. -- MEZEY, J. Základy záhradníctva. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 165 s. ISBN 978-80-552-1237-1.

Odporúčaná:
UHER, A.-- JAKÁBOVÁ, A. -- MEZEY, J.Záhradníctvo 2.vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011 . 167 s. ISBN 978-80-552-0688-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

A
B
CD
E
FX
11,0 %
17,3 %
17,3 %
22,0 %
29,5 %
2,9 %
Vyučujúci :
Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2018
Schválil: Ing. Ivana Mezeyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Type of output: