Course syllabus Z15-0067-I - Závlahy (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
Týždeň č. 1 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 1. História vývoja závlah, druhy pôdnej vody, ich charakteristiky, pohyb pôdnej vody, hydrolimity. Bilancia potreby vody pre kultúrne rastliny, kvalitatívne určenie potreby vody, druhy závlah
b.
Cvičenie: 1. Zadanie projektu závlahy sadu, príprava podkladov pre použitie v prostredí CAD.

2.
Týždeň č. 2 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 2. Retrospektívna metóda pre výpočet potreby závlahovej vody, spôsoby závlah, výskyt vody na zemskom povrchu, hodnotenie jej prístupnosti a jej využitie.
b.
Cvičenie: 2. Rozdelenie územia na parcely, výpočet plôch parciel

3.
Týždeň č. 3 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 3. Prúdenie vody v pórovitom prostredí, infiltrácia vody do pôdy, hodnotenie zavlažovacích zariadení, spôsob dosahovania rovnomernosti zavlažovania, vhodnosť ich použitia z hľadiska lokálnych podmienok.
b.
Cvičenie: 3. Výpočet dennej potreby vody, výber typu kvapkovačov, určenie trvania závlahy a prítoku vody na jednotlivé parcely

4.
Týždeň č. 4 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 4. Prúdenie vody v otvorených a krytých kanáloch, prúdenie vody v potrubiach, tlakové straty, optimalizácia návrhu dimenzií rúrovej siete.
b.
Cvičenie: 4. Návrh trasy potrubí

5.
Týždeň č. 5 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 5. Odber závlahovej vody, čerpadlá ich charakteristiky a účinnosť čerpacej stanice, zásady riešenia závlahových sústav, návrh prietočného množstva v rozvodoch vody, materiálové zabezpečenie rúrových sietí, doplňujúce zariadenia na závlahových sieťach.
b.
Cvičenie: 5. Tvorba prietokového diagramu hlavnej vetvy závlahy

6.
Týždeň č. 6 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 6. Špeciálne druhy závlah, princípy, zásady navrhovania a využívania, lokalizované závlahy a možnosti ich používania, premietanie videozáznamov.
b.Cvičenie: 6. Dimenzovanie hlavnej vetvy závlahy

7.
Týždeň č. 7 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 7. Vodný režim zavlažovaných pôd, príčiny zasoľovania pôd a možnosti ich revitalizácie, odvodnenie pôdy.
b.
Cvičenie: 7. Tvorba prietokového diagramu vedľajších vetiev závlahy

8.
Týždeň č. 8 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 8. Dimenzovanie vedľajších vetiev závlahy

9.
Týždeň č. 9 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 9. Návrh systému automatizácie závlahy

10.
Týždeň č. 10 (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: 10. Vypracovanie rozpočtu

11.
Týždeň č. 11 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 11. Vypracovanie rozpočtu

12.
Týždeň č. 12 (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: 12. Technická správa

13.Týždeň č. 13 (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: 13. Konzultácie a kompletizácia semestrálneho projektu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 02. 2018.

Type of output: