Sylabus predmetu PHD_Z071_N - Dizertačný projekt 1 (FZKI - 2015/2016 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: PHD_Z071_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt 1
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FZKI (FZKI)
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradná a krajinná architektúra - doktorandský (povinný), 1. rok
záhradníctvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 375 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov práce doktoranda prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú bodované (súčasť podmienok štúdia na 3. stupni štúdia na FZKI SPU v Nitre). Na získanie zápočtu je potrebné získať min. 60 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí prezentačné schopnosti a pravidlá komunikácie na rôznych úrovniach a fórach v súlade s témou doktorandskej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Dizertačný projekt predstavuje aktivity vo vedeckej časti štúdia doktoranda spojené s prezentovaním výsledkov práce doktoranda na rôznych fórach (semináre, konferencie, publikácie, študijné pobyty a stáže). Podrobný zoznam aktivít, ktoré predstavujú možnosť získania bodov ku zápočtu je súčasťou podmienok štúdia na 3. stupni štúdia na FZKI SPU v Nitre. Študent je oboznámený po zápise do príslušného ročníka.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dušan Meško; Dušan Katuščák; Ján Findra: Akademická príručka. Vydavateľstvo: Ing. Martin Farkaš, KD Osveta, 2013. 496 str. 978-80-8063-392-9 ISBN

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 3. 11. 2015


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 11. 2015.

Typ výstupu: