Course syllabus Z15-0010-B - Hydrológia (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0010-B
Názov predmetu: Hydrológia
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 84 hodín

Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, praktické programy

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným poznatkom o zákonitostiach výskytu, obehu a priestorového rozdelenia vody na Zemi.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Hydrológia - základné pojmy.
b.Cvičenie: Geometrické charakteristiky povodia

2.
2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Povodie - pojem, charakteristiky,..
b.
Cvičenie: Fyzicko - geografické charakteristiky povodia

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Zrážky
b.Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povodia. Vypracovanie technickej správy

4.
4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Zrážkovo - odtokový proces
b.
Cvičenie: Spracovanie zrážkomerných pozorovaní

5.5.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Charakteristiky odtoku
b.
Cvičenie: Návrhové dažde

6.6.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Prietoková vlna
b.
Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povrchového odtoku

7.
7.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Extrémne a návrhové prietoky
b.Cvičenie: Hydraulické charakteristiky povrchového odtoku

8.
8.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: CN - metóda
b.Cvičenie: Výpočet návrhového prietoku

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Spracovanie hydrologických pozorovaní a meraní
b.Cvičenie: Transformácia PV vodnou nádržou

10.
10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Čiary prekročenia
b.
Cvičenie: Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou

11.
11.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Podpovrchová voda
b.
Cvičenie: Empirická čiara prekročenia

12.
12.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Manažment vody v krajine
b.
Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda momentov

13.
13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prenáška: Ochrana hydrosféry
b.
Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda kvantilov

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- ŠPÁNIK, F. -- BENETIN, J. -- REHÁK, Š. -- TOMLAIN, J. Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 2nd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 250 s. ISBN 80-8069-428-1.
ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 4th vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-669-1.

Odporúčaná:
Antal, J. - Fídler, J. a kol.: Poľnohospodárske meliorácie (vysokoškolská učebnica), Príroda Bratislava, 1989
Antal, J. - Krajčírová, Z.: Návody na cvičenia z Hydrológie, VŠP Nitra, 1990
Antal, J.: Agrohydrológia, Vyd. SPU Nitra, 1999, 168 s.
Antal, J.: Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie II. (návody na cvičenia), Príroda

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 252

A
B
CD
E
FX
16,7 %
16,7 %19,0 %19,0 %
23,0 %
5,6 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 1. 12. 2016


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: