Sylabus předmětu Z15-0010-B - Hydrológia (FZKI - ZS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0010-B
Názov predmetu:
Hydrológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test, praktické programy

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným poznatkom o zákonitostiach výskytu, obehu a priestorového rozdelenia vody na Zemi.
Stručná osnova predmetu:
1.
1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Hydrológia - základné pojmy.
b.
Cvičenie: Geometrické charakteristiky povodia

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Povodie - pojem, charakteristiky,..
b.
Cvičenie: Fyzicko - geografické charakteristiky povodia

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Zrážky
b.
Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povodia. Vypracovanie technickej správy

4.
4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Zrážkovo - odtokový proces
b.Cvičenie: Spracovanie zrážkomerných pozorovaní

5.
5.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Charakteristiky odtoku
b.
Cvičenie: Návrhové dažde

6.
6.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Prietoková vlna
b.
Cvičenie: Hydrologické charakteristiky povrchového odtoku

7.
7.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Extrémne a návrhové prietoky
b.
Cvičenie: Hydraulické charakteristiky povrchového odtoku

8.
8.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: CN - metóda
b.
Cvičenie: Výpočet návrhového prietoku

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Spracovanie hydrologických pozorovaní a meraní
b.
Cvičenie: Transformácia PV vodnou nádržou

10.
10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Čiary prekročenia
b.
Cvičenie: Transformácia povodňovej vlny vodnou nádržou

11.
11.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Podpovrchová voda
b.
Cvičenie: Empirická čiara prekročenia

12.12.týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Manažment vody v krajine
b.
Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda momentov

13.
13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.
Prenáška: Ochrana hydrosféry
b.Cvičenie: Teoretická čiara prekročenia - metóda kvantilov

Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. -- ŠPÁNIK, F. -- BENETIN, J. -- REHÁK, Š. -- TOMLAIN, J. Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 250 s. ISBN 80-8069-428-1.
ANTAL, J. -- IGAZ, D. Aplikovaná agrohydrológia. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 209 s. ISBN 80-8069-669-1.

Odporúčaná:
Antal, J. - Fídler, J. a kol.: Poľnohospodárske meliorácie (vysokoškolská učebnica), Príroda Bratislava, 1989
Antal, J. - Krajčírová, Z.: Návody na cvičenia z Hydrológie, VŠP Nitra, 1990
Antal, J.: Agrohydrológia, Vyd. SPU Nitra, 1999, 168 s.
Antal, J.: Ochrana pôdy a lesotechnické meliorácie II. (návody na cvičenia), Príroda

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 252

AB
C
D
E
FX
16,7 %
16,7 %
19,0 %19,0 %23,0 %5,6 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Elena Aydin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Typ výstupu: