Course syllabus Z15-0038-B - Sadovnícke kvetinárstvo (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0038-B
Názov predmetu:
Sadovnícke kvetinárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Započet: poznávanie sortimentu bylín
Skúška: písomný test

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike triedenia bylín do ekologicko-pestovateľských skupín, dokáže riešiť výber bylín do rôznych typov výsadieb podľa nárokov na pestovanie, dokáže aplikovať poznatky pri praktickom spoznávaní a identifikovaní sortimentu bylín, dokáže analyzovať odrodový sortiment bylín podľa publikovaných hodnotení odrodových sortimentov.
Stručná osnova predmetu:
Podrobné poznávanie sortimentu bylín využívaných v sadovníckej a krajinárskej tvorbe. Charakteristika základých skupín bylín: letničky, trvalky, cibuľové a hľuznaté rastliny, paprade, trávy a pod. Pôvod a charakteristika rodov a jednotlivých druhov rastlín. Odrodové sortimenty a ich hodnotenie. Nároky jednotlivých skupín resp. druhov na stanovište.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hansen, R., Stahl, F.: 1996. Perennials and Their Garden Habitats. Cambirdge: Cambridge University Press. 450 s. ISBN -13: 9780521351942
Machovec, J., Jakábová A.: Sadovnicke kvetinárstvo. Nitra VES. 2006 241 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

A
BCDE
FX
6,4 %
9,0 %
18,1 %
22,3 %39,9 %4,3 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Viera Šajbidorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
23. 1. 2017
Schválil:
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 23. 01. 2017.

Type of output: