Course syllabus Z15-0047-B - Základy lesného hospodárstva (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0047-B
Názov predmetu:
Základy lesného hospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: environmentálne manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca (2 zadania)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie lesnému ekosystému - vlastnostiam a zákonitostiam jeho vývoja, dokáže identifikovať princípy a nástroje trvaloudržateľného rozvoja v lesnom hospodárstve.
Stručná osnova predmetu:
Informácie o ekosystéme lesa, zákonitých vývojových tendenciách v lesnom spoločenstve, jeho štruktúre a vlastnostiach a základných princípoch fungovania lesného hospodárstva na Slovensku. Vývojové procesy v prírodných lesoch. Problematika zachovania a zveľaďovania genofondu lesných drevín na Slovensku. Úlohy a metódy hospodárskej úpravy lesa. Na cvičeniach sa študenti oboznamujú s metódami overovania vlastností ekotypov, s problematikou zakladania a pestovania lesa. Systematikou výchovných rubov a opatrení podľa jednotlivých rastových fáz lesného porastu a s praktickým využitím programu starostlivosti o lesy ako informačnej bázy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAGANOVÁ, V. Základy lesného hospodárstva. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. 160 s. ISBN 80-7137-793-7.

Odporúčaná:
KANTOR, J. A KOL. 1975: Zakládání lesů. Praha, SZN, 526 s.
KORPEĽ, Š., 1989: Pralesy Slovenska. Bratislava, VEDA vyd. SAV, 332 s.
KORPEĽ, Š., 1991: Pestovanie lesa (učebnica). Bratislava, Príroda, 465 s. ISBN 80-07-00428-9
ŠMELKOVÁ, Ľ.,2003: Zakladanie lesa. TU vo Zvolene, 256 s. ISBN 80-228-1238-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

A
B
C
D
E
FX
2,0 %
5,0 %
19,0 %
24,0 %44,0 %
6,0 %
Vyučujúci :
Ing. Ladislav Bakay, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
1. 2. 2017
Schválil: prof. Ing. Viera Paganová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 02. 2017.

Type of output: