Course syllabus Z15-0071-I - Environmentálne manažérske systémy (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0071-I
Názov predmetu:
Environmentálne manažérske systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálne manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
environmentálne manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
 Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach
Študenti by mali aktívne podieľať prednáškach a cvičeniach tým, že kladú otázky a odpovedajú na otázky. Študenti budú mať možnosť dokončiť niekoľko malých dobrovoľných cvičení v celom priebehu semestra v hodnote 15-tich extra bodov (Σ 100 + 15).
 Čiastková písomka
v 6.-8. týždni (bude oznámená 1 týždeň dopredu), z tém 1 až 7 týždeň, skúška mať formu testu, vyplňovanie, popisovanie, vymenovanie a tak ďalej. Maximálny počet bodov je 15. Ak študent chce splniť kritériá zápočtu musí dosiahnuť 10 bodov. Čiastkovú skúšku si môže študent jedenkrát opraviť. Ak študent nedosiahne druhýkrát požadovaný počet bodov, tie môžu byť nahradené dobrovoľnými úlohami (15 bodov potrebných)

 Semestrálny projekt + prezentácia:
Študent pripraví 10-15 strán semestrálneho projektu, ktorý sa skladá z:
1. Vplyv organizácie na životné prostredie, popis domácnosti študentov z hľadiska ochrany životného prostredia (voda, energie, použitých materiálov, nakladanie s odpadmi) = identifikácia environmentálnych aspektov a ich dopadov (5 v každej kategórii) (5 bodov)
2. Environmentálna politika (1 strana - do 10 cieľov) (3 body)
3. 5 dlhodobých a 10 krátkodobých cieľov, ktoré je reálne dosiahnuť (5 bodov)
4. Environmentálny audit (práca vo dvojiciach, v priebehu prezentácie - audítor a auditovaný - zoznam 10 otázok vopred pripravenými v rámci projektu) (7 bodov)
5. Záverečná správa - výhody imp,implementovaného systému pomocou finančných výpočtov úspor a environmentálnych výhod pre domácnosť), 10 návrhov, zmeny v domácnostiach v priebehu semestra (10 bodov)
Presentácie by mali trvať 10-15 minút. Prezentácia by mala obsahovať všetky body semestrálneho projektu.
Maximálny počet bodov za semestrálny projekt je 20 a 15 bodov za prezentáciu (Σ 100). Skupinové hodnotenie projektov študentov semináre - 50% hodnotenie pedagóga a 50% skupinové hodnotenie

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu, študent bude schopný:

* používať terminológiu EMS
* vykonávať environmentálny audit v organizácii
* vytvoriť všetky potrebné dokumenty - ako napr. environmentálna politika pre všetky typy organizácií
* hodnotiť environmentálne správanie vo všetkých typoch organizácií
Stručná osnova predmetu:
Environmenalistika - základná terminológia, životné prostredie - faktory, charakteristika, organizácie a ich prístup k životnému prostrediu
E - politika, stratégia, pravidlá a priority štátnej environmentálnej politiky, Národný environmentálny akčný plán, Európska politika životného prostredia (dobrovoľná úloha)
Doklady o štátnej politiky životného prostredia - životné prostredie, zdroje informácií
Riadenie rizík, ekologické a zdravotné hodnotenie rizík, manažment (dobrovoľná úloha)
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia - sledovanie filmov
Posudzovanie životného cyklu, fáza LCA, význam LCA hodnotenia - sledovanie filmov
Definície a charakteristiky čistejšie produkcie, nástroj pre hodnotenie čistejšie produkcie, ekodizajn, sledovanie filmov
Environmentálne manažment - základy, výhody environmentálneho manažmentu - sledovanie filmov
Systém environmentálneho manažérstva, Demingov model, štruktúra ISO 1400X
Projektovanie systému environmentálneho manažérstva - plánovanie, implementácia a riadenie, všeobecné požiadavky, kontrolné úlohy, environmentálny audit (časť semestrálneho projektu)
Národné systémy environmentálneho značenia, environmentálne značky, inštitúcie E-hodnotenia a označovania (dobrovoľná úloha)
Systém environmentálneho manažmentu a ISO 9001, rozdiely medzi EMS a EMAS, EMAS požiadavky, Eko rovnováha v E-riadení, hodnotenie environmentálneho správania, environmentálne indikátory výberu
Správa o životnom prostredí - definícia, význam, vývoj (časť semestrálního projektu), životné prostredie posudzovanie miest a organizácií
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
EN ISO 1400X
MŽP: EMS v malých a stredných podnikoch, 2001
Streďanský, J. a kol.: Environmentálne manažerské systémy. Nitra : VES SPU, 2001. 140 s. ISBN 80-7137-932-8
Virčiková, E.: Environmentálne manažérstvo - teória a metodika, 2001, ISBN 80-88896-15-0

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 305

AB
C
D
E
FX
35,7 %
10,2 %
12,5 %
16,7 %
21,0 %
3,9 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
1. 2. 2017
Schválil:
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 02. 2017.

Type of output: