Course syllabus Z15-0079-B - Krajinné plánovanie (FZKI - ZS 2017/2018)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0079-B
Názov predmetu:
Krajinné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Spracovanie štúdie krajinného plánu, analýzy, syntézy, evalvácie.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov teoretický základ a metodické kroky spracovávania krajinného plánu (LANDEP). Na praktických ukážkach sa študent oboznámi s riešením konkrétneho modelového územia, jeho analytickými a návrhovými mapovými dokumentáciami.
Stručná osnova predmetu:
Ciele a obsah krajinného plánovania, jeho poloha v legislatíve. Vývoj biologického a krajinného plánovania vo svete a na Slovensku. Funkcie a potenciály krajiny. Zaťažiteľnosť, citlivosť, únosnosť a stabilita krajiny. Stresové faktory v krajine. Regulatíva a limity v krajinnoekologickom plánovaní. Krajinnoekologický plán (LANDEP), jeho systémový a metodický model. Analýza prvkov a zložiek krajinnej štruktúry. Syntéza ekologických vlastností krajiny, tvorba krajinnoekologických komplexov (KEK). Krajinnoekologická interpretácia úžitkových vlastností krajiny podľa skupín KEK. Evalvácia - vhodnosť súborov KEK pre činnosť človeka. Propozície v LANDEP a ich stupne. Územný systém ekologickej stability (ÚSES), podstata a význam. Hierarchia ÚSES a metodika spracovávania. Analytické a výstupové mapy ÚSES. Špecifiká lokálneho ÚSES. Aplikácia LANDEP a ÚSES.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DRDOŠ, J. a kol,. (1995): Základy krajinného plánovania. Vyd. TU, Zvolen, 172 s.
Kozová,M., Pauditsová,E., Finka,M., (eds.),(2010): Krajinné plánovanie. STU, Bratislava, 325 s.
MIKLOS, L:, RUŽIČKA, M., (1982): Landscape ecological planning (LANDEP) in the process of territorial planning. Ekológia (ČSSR), 1,3, p. 297-312
Miklos,L. a kol.,2002: Atlas krajiny Slovenska. MZP SR, ESPRIT, B.Bystrica 480s.
RUŽIČKA, M., (2000): Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. BIOSFÉRA, Bratislava, 120 s.
STREĎANSKÝ, J., MIKLÓS, L., SUPUKA, J, a kol. 1999: Krajinné plánovanie. Ochrana biodiverzity. Vyd. SPU, Nitra, 178 s.
SUPUKA, J.: Krajinné plánovanie. Sylabus prednášok, 68s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 390

AB
C
DE
FX
9,5 %
8,2 %
15,1 %
19,5 %
44,4 %
3,3 %
Vyučujúci : doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Tárníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016
Schválil: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Type of output: