Sylabus predmetu Z15-0125-I - Pozberová technológia záhradníckych plodín (FZKI - ZS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0125-I
Názov predmetu:
Pozberová technológia záhradníckych plodín
Stupeň štúdia:
2.
Garant: prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednáška 14 hodín
Cvičenie 26 hodín
Exkurzia, práca v teréne 12 hodín
seminárna práca 30 hodín
individuálna práca 74 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na cvičeniach, prednáčkach, tvorba seminárnej práce, prezentácia seminárneho projektu, písomný test (30 b), záverečná skúška (70 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v oblasti požiadaviek na technológie pozberovej úpravy záhradníckych plodín, skladovania, spôsobu balenia a transportovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, kvalita záhradníckych plodín, vplyvy na kvalitu, požiadavky na kvalitu, manažment kvality, straty a rezervy v produkčných systémoch, pozberové operácie a linky, typy skladov, proces uskladnenia, trhové úpravy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BOKOR P., ČERNÝ I., EFTIMOVÁ J., HABÁN M., KAZDA J., KOHAUT P., KOVÁČIK P., MEZEY J., VALŠÍKOVÁ M.: 2010. Ochrana a pestovanie rastlín. Obrazovo a textovo spracované multimediálne DVD. Agroinštitút v Nitre, ISBN:978-80-7139-140-1.
JAKÁBOVÁ, A., KOBZA, F.: 2008. Kvetinárstvo. Učebné skriptá, SPU, FZKI, Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav, Nitra, 161 s.
UHER, A., JAKÁBOVÁ, A., MEZEY, J. 2007. Záhradníctvo. SPU, FZKI, KZ, Vzdavateľstvo SPU v Nitre, 162 s., ISBN 978-80-8069-963-5.
UHER A., KÓŇA J., VALŠÍKOVÁ M., ANDREJIOVÁ A.: 2009. Zeleninárstvo - poľné pestovanie. Vysokoškolská učebnica SPU v Nitre, 212 s., ISBN 978-80-552-0199-3.
VALŠÍKOVÁ, M., KOPEC, K.: 2009. Pozberová technológia záhradníckych plodín. SPU, FZKI, KZ, Vydavateľstvo SPU v Nitre, 158 s., ISBN 978-80-552-0313-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 179

A
BCD
E
FX
31,8 %
28,5 %
17,3 %
11,2 %
11,2 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Marcel Golian, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
6. 9. 2017


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 06. 09. 2017.

Typ výstupu: