Sylabus predmetu U15-0003-B - Projektový manažment (FEŠRR - ZS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0003-B
Názov predmetu: Projektový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
3-4 prezentácie častí projektu, celo-seminárna práca,
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o projektovom riadení, jeho obsahu, rozsahu a využitia v riadení procesov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky projektového riadenia v praxi. Po absolvovaní by študenti mali poznať metódy a nástroje PM od definície projektu, plánovanie, riadenie, až po vyhodnotenie. Študent sa dozvie, že projekt je jedinečný proces pozostávajúci z viacerých koordinovaných a riadených činností s dátumami začatia a ukončenia, uskutočnené pre dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi. Projekt je niečo, čo má začiatok a koniec, je charakterizovaný jedinečnosťou, systémovosť, obmedzenými zdrojmi, neistotou a risk. Projekt je unikátnym a jedinečným súborom činností, ktoré sa odlišujú od činností rutinných nielen obsahom, ale aj cieľovým zameraním, projekt nie je periodicky sa opakujúca práca.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je poskytnúť základné poznatky o projektovom riadení, jeho obsahu, rozsahu a využitia v riadení procesov. Študenti sa naučia uplatňovať projektový manažment pomocou praktických cvičení. Po absolvovaní by študenti mali poznať metódy a nástroje projektového manažmentu od definície projektu, plánovanie, implementáciu riadenie, monitoring až po vyhodnotenie. Študent sa dozvie, že projekt je jedinečný proces pozostávajúci z viacerých koordinovaných a riadených činností s dátumami začatia a ukončenia, uskutočnené pre dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Project Management - A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling Harold Kerzner, Vydavateľstvo: Wiley-Blackwell, ISBN: 9780470278703, 2009
Projektový management, 2., aktualizované a doplněné vydání Alena Svozilová, Vydavateľstvo: Grada, ISBN: 9788024736112, 2011
Projektový manažment, Miroslav Majtán, Vydavateľstvo: Sprint dva, ISBN:9788089393053, 2009

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 185

ABCDEFX
11,4 %9,7 %14,6 %23,8 %39,5 %1,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Ivan Takáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: Ing. Ivan Takáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 05. 2019.

Typ výstupu: