Sylabus predmetu U15-0004-B - Základy marketingu (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0004-B
Názov predmetu: Základy marketingu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti spracujú a prezentujú seminárnu prácu, za ktorú môžu získať maximálne 30 bodov. Na záverečnej skúške môže študent získať maximálne 70 bodov. Na výsledné hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytne študentom teoretické a praktické vedomosti z teórie marketingu a marketingového procesu s ťažiskom na možnosti využitia nástrojov marketingového mixu, stratégie výskumu trhu, marketingového plánovania a konroly.
Stručná osnova predmetu:
marketingový proces,marketingový výskum, marketingový mix,stratégia pre oblasť výrobkov a služieb, cenová politika, distribučná politika, marketingová komunikácia
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Karlíček, M. a kol.: Základy marketingu, Grada 2013, ISBN: 9788024742083
Kotler, P. a kol.: Moderní marketing, Praha: Grada, 2007, 1041 ISBN: 978-80-247-1545-2
Kotler, P.- Armstrong, G.: Marketing. 6.vydanie. Praha:Grada Publishing. a.s. 2009, 856 s. ISBN 80-247-0513-3
Kotler,P.-Keller, K.:Marketing Management,14th Edition, NY:Prenctice Hall,2012,ISBN:0132102927
Kretter, A. a kol: Marketing, Nitra: SPU, 2008, ISBN 978-80-552-0134-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 414

ABCDEFX
10,6 %13,8 %18,1 %20,0 %33,8 %3,7 %
Vyučujúci : Ing. Monika Gubáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Žuffová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: Ing. Monika Gubáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 05. 2019.

Typ výstupu: