Sylabus predmetu U15-0129-B - Produkčná ekológia (FEŠRR - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0129-B
Názov predmetu: Produkčná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, protokoly, seminárna práca a jej prezentácia
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže identifikovať parametre určujúce výslednú produkciu fytomasy, simulačné modely fotosyntézy porastu a scenárov pre pestovanie vybraných druhov rastlín v konkrétnych agroekologických a klimatických podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Ekologické základy produkcie rastlín. Produkcia spoločenstva, čistá primárna produkcia. Limitujúce vonkajšie a vnútorné faktory fotosyntézy. Radiačný, teplotný a vodný režim. Absorpcia slnečnej radiácie rastlinami a porastom. Listová pokryvnosť. Interpretácia svetelných kriviek rastlín C3 a C4 systému fotosyntézy. Požiadavky rastlín na CO2. Bilancia uhlíka v rastlinných spoločenstvách. Fotosyntéza ako zdroj a proces rastu ako akceptor asimilátov. Kvantitatívna analýza rastu rastlín pre tvorbu modelov produkčného procesu. Scenáre pre pestovanie rastlín v rozdielnych agroekologických a klimatických podmienkach. Ekologické modely, kvantitatívny popis vzťahov medzi biologickými procesmi a faktormi prostredia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JUREKOVÁ, Z. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. Ekológia rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 137 s. ISBN 978-80-552-0517-5.
DEMO, M. -- HÚSKA, D. -- JUREKOVÁ, Z. -- MARIŠOVÁ, E. -- OTEPKA, P. -- PRČÍK, M. -- HAUPTVOGL, M. Základy poľnohospodárstva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 263 s. ISBN 978-80-552-1354-5.
Amthor, J. S. 2010. From sunlight to phytomass: on the potential efficiency of converting solar radiation to phyto-energy. New Phytologist, 188: 939–959.
Kostrej, A.: Kvantitatívne charakteristiky a modelovanie produkčného procesu poľných plodín. Acta Fytotechnica XLVIII, Nitra, 1992, ISBN 807137-053-3, 197 s.
LARCHER, W., 2002. Physiological Plant Ecology. 4th Edition, Springer-Verlag Berlin. 517 p. ISBN 3-540-43516-6

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: