Sylabus predmetu U15-0144-I - Energetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstve (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0144-I
Názov predmetu:
Energetická efektívnosť v priemysle a pôdohospodárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie, písomný test 15%.
Semestrálny projekt 20%,
Záverečná písomná skúška 65%.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu zorientovaný v oblasti foriem a efektívneho využitia energií. Oboznámi sa s európskou a slovenskou legislatívou z oblasti energetickej efektívnosti a metódami aplikovateľnými pri hodnotení v priemysle a pôdohospodárstve. Dokáže zaujať kvalifikovaný postoj pri rozhodovaní v oblasti energetickej efektívnosti.
Stručná osnova predmetu:
Význam energie pre život jednotlivca i spoločnosti.
Prehľad všetkých druhov energií dostupných vo svete a možnosti ich využitia.
Energetická koncepcia SR a EÚ.
Akčný plán energetickej efektívnosti SR.
Technicko-ekonomické analýzy spotreby energie, návrhy opatrení na ich zníženie a spôsob realizácie.
Legislatívne podmienky pre odberateľov i dodávateľov energií v rámci SR a EÚ.
Technicko-legislatívne a ekologické aspekty elektroenergetiky.
Racionalizácia spotreby energie, energetická efektívnosť, energetický štítok.
Energetická hospodárnosť budov, energetické služby.
Energetický audit, energetické poradenstvo.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020, Bratislava 2014
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti
Sternova, Z. a kol: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č.88/2015, ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie
ZÁKON 321/2014 Z.z. z 21. októbra 2014 o energetickej efektívnosti

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

AB
C
D
E
FX
50,0 %31,0 %
2,4 %
14,3 %
2,3 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: