Sylabus predmetu U15-0031-B - Environmentálne technológie (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu:
U15-0031-B
Názov predmetu: Environmentálne technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca 20%
písomný test 80%
Výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže identifikovať a aplikovať poznatky o technológiách, ktorých využitie je menej škodlivé pre životné prostredie. Absolvent porozumie ekologickej účinnosti v podpore používania systémov environmentálneho riadenia s cieľom čistejších výrobných postupov.
Stručná osnova predmetu:
Environmentálne technológie – definícia a rozdelenie. História zavádzania environmentálnych technológií. Environmentálne technológie na Slovenku a v zahraničí (EÚ). Rozvoj ekonomiky zavádzaním najmodernejších technológií a eko-inovácií, ktoré budú ohľaduplné k životnému prostrediu. Hodnotenie technológií a produktov z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. Koncové technológie na znižovanie znečisťovania životného prostredia a spôsoby efektívnejšieho využívania zdrojov. Kvalita, množstvo a využívanie vôd. Úprava vôd pre rôzne účely a metódy čistenia odpadových vôd. Technológie a zariadenia na obmedzovanie znečistenia ovzdušia. Možnosti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov, recyklácia odpadov. Metódy environmentálne vhodného spôsobu zneškodňovania odpadov. Biotechnológie, definícia, rozdelenie a praktické využívanie biotechnologických postupov. Fytoenergetika. Environmentálne technológie ako nástroj na monitorovanie a zhromažďovanie údajov pomocou biologického monitorovania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Akčný plán pre environmentálne technológie (COM (2004) 38 )
Frankovská, J a i. 2010. Atlas sanačných metód environmetnálnych záťaží. ŠGÚDŠ Bratislava, 361 s.
Mulvaney, D. 2011. Green Technology: An A to Z Guide. SAGE, 524 pp.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
DE
FX
42,1 %
42,1 %0 %10,5 %5,3 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
2. 9. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 02. 09. 2019.

Typ výstupu: