Sylabus předmětu U15-0113-I - Etika vo verejnej správe (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0113-I
Názov predmetu: Etika vo verejnej správe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester: rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: jeden priebežný test (20 bodov), vypracovanie a prezentácia seminárnej práce (20 bodov)
Záverečné hodnotenie: skúška (písomný skúška (60 bodov) + hodnotenie počas semestra (40 bodov))
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami a princípmi etiky, históriou etiky, vzťahu morálky a etiky, morálky a práva, morálky a politiky, definovať problémy etiky vo verejnej správe.
Cieľom je pochopenie etických princípov zamestnancov verejnej správy, oboznámenie sa s etickým kódexom zamestnancov a nutnosti jeho dodržiavania v každodennej praxi.
Absolvent predmetu porozumie základným pojmom a princípom etiky a morálky, dokáže identifikovať základné etické problémy vo verejnej správe a prezentovať riešenia týchto problémov.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Etika a verejná správa. Základné pojmy a ich charakteristika
2. Etika, morálka, právo a politika ako normatívne systémy
3. História etiky – starovek, stredovek
4. Aplikovaná etika – sociálna, individuálna, profesijná etika
5. Etika a hodnoty vo verejnej správe, vybrané nástroje etickej infraštruktúry
6. Korupcia ako vybraný negatívny fenomén

Cvičenia:
1. Úvod do cvičení, názory na etiku, princíp spravodlivosti, princíp všeobecného dobra
2. Morálne normy, svedomie, mravnosť a étos, cnosti, tolerantnosť a prosociálnosť
3. História etiky - novovek
4. Profesijná etika, zákon o štátnej službe
5. Etický kódex štátneho zamestnanca
6. Zásady pre etiku vo verejnej správe podľa OECD, výcvik zamestnancov k etickému správaniu, etický audit
7. Aktuálne problémy etického charakteru (intolerancia, predsudky, syndróm Gýgovho prsteňa, šikanovanie, mobbing, atď.)
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MANDA, V. -- SVITAČOVÁ, E. Etika. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 104 s. ISBN 978-80-552-0221-1.

Odporúčaná:
Etický kódex štátneho zamestnanca: http://www.minv.sk/?eticky-kodex-statneho-zamestnanca
GEFFERT, R. 2010: Etika vo verejnej správe, Košice, 132 s. ISBN 978-80-7097-826-9
Gubáňová, M., 2013. Prednášky a študijný materiál k predmetu Etika vo verejnej správe, dostupné online
MANDA, V. - SVITAČOVÁ, E. 2011: Etika. Nitra, SPU, 104 s. ISBN978-80-552-0698-1
VAJDA, J. 2004: Úvod do etiky. Nitra, ENIGMA, 251 s. ISBN 8089-13-212
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %0 %100,0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Monika Gubáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 4. 9. 2017
Schválil: Ing. Monika Gubáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: