Sylabus předmětu U15-0002-I - Krízový manažment vo verejnej správe (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: U15-0002-I
Názov predmetu: Krízový manažment vo verejnej správe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, prezentácia seminárnej práce (40 bodov), prezentácia aktuálnej informácie týkajúcej sa krízového manažmentu, absolvovanie minimálne polovice prednášok počas semestra pre udelenie zápočtu - každá účasť bude potvrdená podpisom prezenčnej listiny na prednáške v danom týždni.
Záverečná písomná skúška (60 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže analyzovať poznatky o ekonomike a manažmente verejnej správy, o vzniku nerovnovážnych stavov a riešení krízových situácií a krízových javov v špecifickom prostredí verejnej správy.
Stručná osnova predmetu:
Predmet charakterizuje základné kategórie krízového manažmentu a ich využitie pri riešení nerovnovážnych stavov vo verejnej správe. Na detaile jednotného informačného systému charakterizuje štruktúru systému krízového manažmentu vo verejnej správe SR, popisuje ciele a úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému a multifunkčné postavenie štátnych hmotných rezerv. Objasňuje metódy, prostriedky a nástroje špecifické pre riešenie krízových javov, proces tvorby krízových stratégií a rizikových analýz.
Základné pojmy krízového riadenia
Kríza, krízová situácia, krízový stav
Organizácia a úlohy krízového riadenia
Integrovaný záchranný systém
Núdzové systémy v zahraničí
Riešenie krízových javov
Vývoj krízových stratégií
Krízové ​​riadenie v ekonomike
Informačný systém krízového riadenia
Krízové ​​riadenie v EÚ
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Antušák, E.: Krizový management. 2010. vyd. Wolters Kluwer. 1. vydanie. ISBN 978-80-7357-488-8
Cifranič, M.: 2018, Prednášky z predmetu Krízový manažment vo verejnej správe
Filip, S. - Šimák, L.: Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe: Bratislava, Merkury, 2006. ISBN 80-89143-43-6
MÍKA, V.T.: 2013. Manažment. Úvod do riadenia organizácie v podmienkach rizika a v krízových situáciách. <http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/kniha-1> 1. vydanie. Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. 178s. ISBN 978-80-554-0760-9.
Novák, L. a kolektív: Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií: Žilina, FŠI ŽU, 2010. ISBN 978-80-970272-4-7
Šimák, L.: 2015. Krízový manažment vo verejnej správe - učebnica. <http://fbi.uniza.sk/kkm/files/Krizovy_manazment_ucebnica_2015.pdf> 2. prepracované vydanie. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2015. ISBN 978-80-554-1165-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 264

ABCDEFX
22,3 %24,6 %23,9 %18,6 %10,6 %0 %
Vyučujúci : Ing. Michal Cifranič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2019
Schválil: Ing. Michal Cifranič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 20. 09. 2019.

Typ výstupu: