Sylabus predmetu U15-0141-I - Malé energetické systémy (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
U15-0141-I
Názov predmetu:
Malé energetické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie - seminárna práca 50%.
Záverečná písomná skúška 50%.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a ich možnostiach využitia v rámci regiónov SR. Výsledkom je definovanie najvhodnejšieho spôsobu využitia OZE v rámci SR. Študent dokáže aplikáciou získaných poznatkov efektívne využívať dostupné obnoviteľné zdroje energie a tým zvyšovať energetickú sebestačnosť krajiny a zároveň znižovať znečistenie krajiny.
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie obnoviteľných zdrojov energie.
Využívanie vodnej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie slnečnej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie veternej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie geotermálnej energie v regiónoch Slovenska.
Využívanie biomasy v regiónoch Slovenska.
Technológie na spracovanie biomasy.
Technológia na splyňovanie biologicky rozložiteľných materiálov.
Technológia na splyňovanie biomasy formou termochemickej konverzie biomasy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Janíček, F. - Daruľa, I. - Gaduš, J. - Regula, E. - Smitková, M. - Polonec, Ľ. - Ľudvík, J. - Kubica, J.: Obnoviteľné zdroje energie 1. Technológie pre udržateľnú budúcnosť. 2007, STU Bratislava: Renesans, s.r.o. – 176 s. ISBN 978-80-969777-0-3
Klenovčáková, A. – Imriš, I.: Zdroje a premeny energie, Manacon Prešov 2006, ISBN 80-89040-29-2
MH SR. 2014. Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020. Číslo materiálu: UV-27135/2014. Rezortné číslo: 17182/2014-1000-21963
Pastorek, J. - Kára, J. – Jevič, P. Biomasa obnoviteľný zdroj energie, FCC Public, Praha 2004, ISBN 80-86534-06-5
Smernica 2009/28/ES, o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
Zákon č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A
B
C
DEFX
69,4 %
14,5 %
8,1 %
4,8 %
3,2 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
13. 12. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 13. 12. 2019.

Typ výstupu: